Procedure vestigen asielzoekers (10-12-2015)Na het debacle in Otterlo komt het college nu met een nieuw voorstel voor wat betreft de vestiging van meerdere kleinschalige AZC’s verdeeld over de gemeente Ede. Men wil in elk geval minimaal 600 asielzoekers opvangen. Een maximaal getal, daar wil het college zich niet over uitlaten.

De vestiging van minimaal 600 asielzoekers komt bovenop de tijdelijke noodopvang op het kazerneterrein (370), terwijl er sprake is van nog een te vestigen noodopvang van circa 200 personen en dan tot slot hebben we ook nog de statushouders (300), die we in 2016 moeten gaan vestigen. Dit betekent dat er een aantal van ruim 1400 mensen een beroep zal doen op onze gemeente.

Andere partijen pleiten er dan nog voor om nog meer dan 600 asielzoekers te plaatsen, puur op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Dat dit grote impact heeft op de woonomgeving van de huidige inwoners dat neemt men voor lief. De hype blijft maar doorgaan. In Ede behartigen de raadsleden de belangen van de vluchtelingen en asielzoekers met voorrang boven die van de huidige inwoners en dat een grote groep inwoners (ook uit de eigen achterban) tegen deze gang van zaken is, daar sluit men simpelweg de ogen voor.

Permar: het rapport Berenschot (26-11-2015)Diende AZC Otterlo als wisselgeld voor het aanblijven van wethouder Ligtelijn? Deze vraag stelde de fractie van Burgerbelangen tijdens het debat over de rol van de wethouder van GemeenteBelangen als voorzitter van het dagelijks bestuur van Permar. Een wethouder die maandenlang informatie verzweeg voor de gemeenteraad inzake het eigenhandig aanpassen van cijfers van de directeur van Permar. De vorige wethouder van Permar (ook GemeenteBelangen) kreeg in 2011 een motie van treurnis aan haar broek om minder.
Partijen als D66 en ChristenUnie (toen oppositie, nu coalitie) maakten toen hun standpunt op deze wijze kenbaar. Dezelfde partijen reageerden nu tamelijk mild op de uitkomst van het rapport van Berenschot. Een coalitie die de wethouder het hand boven het hoofd houdt en de boel met een aai over de bol sust. In de politiek staat daar altijd wat tegenover

Het had voor onze fractie een avondje prijsschieten kunnen worden. Echter als het om posities van mensen gaat en het wel of niet aftreden van personen dan doet onze fractie dit principieel niet. Wat betreft het rapport, Burgerbelangen vindt het jammer dat een onderzoek naar de bedrijfscultuur van Permar ontbreekt. De mores van het bedrijf blijft dan ook onduidelijk en beperkt tot de lezing van de voormalige directeur, Van Kouterik. Die stelt dat er een negatieve cultuur heerste. De vraag blijft hoe dat men omging met kritiek en criticasters en of er een open of angstcultuur heerst. Dit blijft nog allemaal onduidelijk.

Programmabegroting 2016-2019 (12-11-2015)Op 5 en 12 november is de begroting in de gemeenteraad besproken. De eerste termijn van de bespreking kwam met name in de spotlight van intolerantie te staan. Sina Salim van D66 begon zijn betoog over de begroting met het aanvallen van onze fractievoorzitter om vervolgens ook Breunis van de Weerd (SGP) op deze wijze weg te zetten. De aanval op Ruben van Druiten persoonlijk werd ingezet om het standpunt wat onze fractie op 15 oktober (maar liefst 3 weken eerder) had ingenomen aangaande het besluit om ruim vluchtelingen op te vangen op de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede.

Tijdens die vergadering bleef Sina Salim keurig op zijn stoel zitten en nam geen moeite om het debat aan te gaan. Drie weken later gaat hij de aanval op de persoon spelen en neemt daarbij woorden in de mond die helemaal niet gezegd zijn in de bijdrage van Burgerbelangen.

Onze fractie vertegenwoordigt ook een deel van de inwoners van de gemeente Ede en de groep mensen die tegen de massale opvang van vluchtelingen c.q. asielzoekers is in Nederland, dus ook in Ede. Het was beneden niveau dat D66 de volksvertegenwoordiger van Burgerbelangen, met voorbedachte rade dus niet in een opwelling, persoonlijk wegzette als intolerant en al helemaal niet passend binnen de bespreking van een begroting. De heer Salim weigerde uiteindelijk om zijn woorden jegens Ruben van Druiten terug te nemen.

De tweede termijn van de begroting verliep wat rustiger. wel regende het moties en amendementen. Onze fractie had een sociale motie ingebracht, met als mede indiener PvdA. Wij vroegen het college om met ingang van 2016 de nieuwe instroom bijstandsgerechtigden vrijstelling te verlenen van de sollicitatieplicht bij het aanvaarden van vrijwilligerswerk voor een periode van tenminste 6 maanden (met een mogelijkheid tot eenmalige individuele verlenging). Tevens daarbij de mogelijkheid om dit ook proactief voor te leggen aan desbetreffende personen en de resultaten ervan te monitoren.

Burgerbelangen is van mening dat de sollicitatieplicht voor zowel nieuwe Nederlanders als autochtonen meer een bezigheidstherapie is. Daarbij kan het opdoen van werkervaring eerder tot betaald werk leiden en daarnaast zal de prikkel naar betaald werk toenemen. Ook is het actief deelnemen aan de samenleving de beste manier van integreren. Er komen veel statushouders binnen onze gemeentegrenzen en Burgerbelangen vindt het dan ook belangrijk dat deze mensen zo spoedig mogelijk de taal machtig zijn en deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Helaas zijn de andere raadsfracties van mening dat er al voldoende mogelijkheden hiertoe zijn binnen het huidige beleid (wij hebben het niet kunnen vinden) en een partij als ChristenUnie, welke in de raadsperiode 2010-2014 het hardst riep om minima te steunen, liet het volledig afweten..

Opheffen overweg Wildzoom (29-10-2015)Op donderdag 12 november 2015 heeft de gemeenteraad met een meerderheid besloten om de onbewaakte spoorwegovergang Wildzoom op de Valleilijn op te heffen. Samen met met GroenLinks/PE diende onze fractie een amendement in met het verzoek om het voorstel uit te stellen totdat er, in overleg met omwonenden, gebruikers en relevante belangenorganisaties, een integraal plan is opgesteld. Burgerbelangen vindt het onbegrijpelijk dat deze overgang nimmer meegenomen is in een verbeterplan uit 2009. Terwijl de naastgelegen overgang Doolhoflaan toen wel beveiligd is.

Burgerbelangen heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, maar dit voorstel was te kort door de bocht met het rigoureus opheffen van de overgang, puur op verzoek van Pro Rail. Nergens uit bleek dat het college ook maar enige inspanning verleend heeft tot beveiliging van de overgang. Uiteindelijk werden in een nagezonden memo wat opties, vergezeld met hoge nattevingerwerk bedragen, teniet gedaan. Tijdens het debat op 29 oktober waren de partijen PvdA en GemeenteBelangen ook tegen opheffing, zij waren opeens volledig gedraaid. Uiteindelijk leidde dit tot hoofdelijke stemming en daaruit bleek dat de raadsleden bij GemeenteBelangen niet op één lijn zaten. De PvdA heeft zich uiteindelijk erg ongeloofwaardig gemaakt.

Vluchtelingenopvang in Ede? (15-10-2015)Op 15 oktober heeft de gemeenteraad, met uitzondering van onze fractie, ingestemd met de komst van een noodopvang voor vluchtelingen op het kazerneterrein Maurits Zuid. De twee panden zijn vanaf vandaag klaar voor de opvang van 370 vluchtelingen. Burgerbelangen is tegen de opvang van vluchtelingen in Nederland, dus ook in Ede. Met dank aan het landelijke PvdA en VVD open grenzen beleid worden we met grote aantallen vluchtelingen geconfronteerd.

Dankzij de gemeenteraad heeft Ede nu ook proactief een noodopvang en dan liggen er nog plannen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum, locatie nog immer geheim uiteraard. In een week tijd is het voorstel voor noodopvang er doorheen gedrukt. Het informeren van omwonenden kon nog net een avond voor besluitvorming. Principieel heeft onze fractie de bezwaren geuit, dit leverde commentaar op van de andere partijen, we mochten van hen alleen over Ede praten. Gelukkig bepaalt onze fractie zelf hoe een standpunt tot stand komt.

Burgerbelangen heeft grote problemen met de cultuurverschillen die botsen en die onverenigbaar zijn met onze vrije samenleving. We importeren een hele andere cultuur, waarbij het simpele gegeven van een vrouw de hand schudden al een brug te ver is. De verdraagzaamheid vanuit Islam naar andersgelovigen is ver te zoeken. Ook is het niet bekend wie we allemaal binnen halen.

De overheid kan echte vluchtelingen niet onderscheiden van gelukzoekers en terroristen. Daarbij lopen ook de kosten in de miljarden, het doet een groot beroep op de sociaal woningmarkt, het onderwijs, klassen zitten al te vol. Het legt een grote druk op de gezondheidszorg. De kosten zullen gaan stijgen alsook de eigen bijdrages. Uiteindelijk komt alles voor rekening van de belastingbetalers. D66 en PvdA lieten zich flink kennen. Burgerbelangen zou geen verantwoordelijkheid nemen. In tegendeel, onze fractie neemt de verantwoordelijkheid voor de burgers die niet op de opvang van al deze mensen zitten te wachten. In de interrupties die wij later in dit debat op andere partijen deden werd uiteraard met het vingertje gewezen naar onze fractievoorzitter met de woorden: "u bent intolerant”, typisch PvdA..

2e termijn begroting 2016-2019 (09-07-2015)De tweede termijn en het besluit stonden deze middag en avond op de agenda. Burgerbelangen is tevreden met enkele punten die bewerkstelligd zijn, zoals:

1. de voorgenomen verhoging van parkeertarieven in Ede Centrum is van de baan;
2. er komt een voorstel tot het invoeren van marktconforme maximale dagtarieven voor parkeren in Ede Centrum;
3. de hondenbelasting, waar wij ons continue hard om hebben gemaakt, wordt verlaagd;
4. er wordt een nieuw beleid opgesteld inzake diplomazwemmen voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar; 5.het bezuinigingsbedrag voor muziekeducatie komt als nader in te vullen post op de begroting te staan, eerst volgt er overleg;
6. de OZB gaat in 2016 en 2017 met 25% omlaag.

Als enige partij stemde wij tegen de motie van D66 diversiteitsbeleid binnen de ambtelijke organisatie. Burgerbelangen beschouwt positieve discriminatie ook als discriminatie en is voorstander van de beste kandidaat voor de baan, ongeacht geslacht, etniciteit etc.

Ook stemden wij tegen de perspectiefnota vanwege enkele voorgenomen bezuinigingen in de openbare ruimte, zoals stoppen met het legen van publieke afvalbakken in woonwijken, zodat de omwonenden dit zelf maar moeten doen.

Koopzondag
Met ingang van 11 juli 2015 is de gewijzigde winkeltijdenverordening van kracht. Het referendum was het compromis om te komen tot de vorming van de huidige coalitie na de verkiezingen in maart 2014. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie hebben verkeerd gegokt met het toestaan van gedifferentieerde vragen en het stemmen in eigen woonplaats. De zes niet-confessionele partijen zijn samen tot een goed initiatiefvoorstel gekomen, met als uitkomst dat alle winkels in Ede elke zondag geopend mogen zijn. De winkels in de buitendorpen zullen gesloten blijven. Met 20 stemmen voor en 18 tegen werd er geschiedenis geschreven.

Mestvergister
Burgerbelangen stemde eerder, op 11 november 2012 als enige partij tegen dit bestemmingsplan. Nadat de Raad van State het plan vernietigd heeft, besloot het college nu weer tot een positief besluit en de ChristenUnie maakte er haast mee en drukte het punt erdoor op de agenda en voorkwam een hoorzitting, waar vier partijen, waaronder wij, om verzocht hadden. De collegepartijen schaarden zich als een blok achter dit besluit en zo werden de bezwaren van omwonenden van tafel geveegd en is de mestvergister erdoor gedrukt. Samen met de fracties van SGP, VVD en GroenLinks/PE hebben wij tegen gestemd. .

Begroting 2016-2019 & asielzoekers (02-07-2015)Op deze warme zomerdag stond de perspectiefnota op de agenda, een onderdeel van de vergadering die ruim zes uur duurde. In deze doorkijk naar de toekomst (2016-2019) geven de partijen aan welke richting zij op willen gaan, of welke richting niet.

De voorgestelde bezuiniging op het stoppen met legen van afvalbakken in de bebouwde kom vinden wij onverantwoordelijk. Het legen van afvalbakken in de openbare ruimte vinden wij een overheidstaak. Dergelijke besparingen - waarbij inwoners deze taak over gaan nemen - vinden wij ondoordacht. Wethouder Meijer deed het voorkomen alsof dit idee van een grote groep inwoners kwam vanuit mEde maken, maar voor het gemak vergat hij te melden dat er ook inwoners aanwezig waren, die deze bezuiniging niet zien zitten en wij vermoeden dat de meeste inwoners er zo over denken.

Onze fractie was ook in de cijfers gedoken om de druk op de sociale huurmarkt goed inzichtelijk te hebben. Het is erg stil rondom deze problematiek in Ede. Zelfs tijdens de vergadering bleven onze vragen onbeantwoord. Uiteraard zullen we hier volgende week in de tweede termijn op terug gaan komen.

Wij willen graag weten wat dit college gaat doen aan de wachtlijsten die steeds verder oplopen. Over het jaar 2014 blijkt ruim 21% van de nieuwe vrijgekomen huurwoningen vergeven te zijn aan statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Aangezien er 7100 starters zijn ingeschreven staan zij achteraan op de wachtlijst. Dit jaar zal dit aantal minimaal 35% zijn.

Tot slot heeft onze fractie geruchten vernomen dat Ede één of meerdere asielzoekerscentra hier wil vestigen. Een uitwerking van een motie van afgelopen jaar ingediend door PvDA, CDA, D66, Christenunie en GroenLinks. Deze motie werd door alle politieke partijen (dus ook de SGP, VVD en Gemeentebelangen) gesteund, behalve door Burgerbelangen.

Referendum koopzondag (25-06-2015)Uiteraard heeft onze fractie naar de uitslag van het raadplegend referendum gekeken, maar ook andere zaken maken deel uit van een uiteindelijk besluit. Onze visie over de koopzondag (verkiezingsprogramma), als ook de enquete, welke gehouden is onder winkeliers (59% Ede Centrum is voor), het manifest, wat door 125 van de 139 ondernemers in Ede Centrum ondertekend is, als ook de geluiden op social media (Facebook pagina Wel koopzondag).

Wat onze fractie betreft is het een progressieve uitslag. 10 jaar geleden had hier nog een veel overtuigender 'nee’ geklonken. De uitslag is niet anders dan onze fractie verwacht had, de verdeeldheid is overeind gebleven. Ook over de gestelde vragen hadden wij al onze twijfels, maar de rest van de raad (m.u.v. VVD) vond het prima zo. Uit het procesverbaal bevindingen referendum blijkt ook dat veel kiezers de vragen verwarrend vonden.

Alles bij elkaar opgeteld is de koopzondag in Ede Centrum een feit en ook de super- en bouwmarkten in Ede kunnen wat Burgerbelangen betreft open op zondag! Ook zijn wij voorstander van de openstelling van supermarkten op zondag in Bennekom. Er zit nog geen 3% verschil tussen 'ja en nee’. Veel Bennekommers doen hun boodschappen op zondag in Wageningen.

Wij zien deze consumenten liever in de Bennekomse supermarkten! Burgerbelangen ziet graag een duidelijk beleid. De koopzondag deed ruim 30 jaar geleden al zijn intrede en het wordt tijd dat de gemeente Ede de keuze laat aan de ondernemers. Er is nu te veel gekonkel van gedogen en vrijstellingen. Zo stoort het onze fractie enorm dat supermarkt Marhaba (Bellestein) nu tijdelijk geopend is op zondag i.v.m. de ramadan. Wederom oneerlijke concurrentie en wederom voert het geloof de boventoon!

Hierboven de hele oordeelsvormende vergadering. 2 1/2 uur debatteren over de koopzondag. Een half uur korter dan de film Dances with wolves, maar daarom niet minder vermakelijk ;-) De vergadering wordt voorgezeten door Arnold Versteeg (SGP) de leukste SGP'er van Nederland die deze vergadering keurig en vakkundig weet te leiden en als enige raadslid op persoonlijke titel een zetel wist te bemachtigen. De discussie is vermakelijk en informatief tegelijkertijd. Kortom het is de moeite waard om deze vergadering eens terug te kijken.

De crisis bij de Permar (21-05-2015)Vanavond stond de situatie bij Permar ter discussie. De gemeenteraad die pas in april op de hoogte werd gebracht van de financiële problemen bij Permar. Een directeur die onjuiste informatie gaf en cijfers die niet tijdig aangeleverd werden en die ook nog eens niet klopten.

Een wethouder die hiervoor politiek verantwoordelijk is en niet bovenop de feiten zit en dan ook nog de raad laat informeerde. Resultaat: een verlies van 1 miljoen euro over 2014 en een verlies begroot voor bijna 1 miljoen voor 2015! Onze fractie vond het daarbij vooral opmerkelijk dat de discussie deze avond daadwerkelijk om de inhoud leek te gaan.

Was in 2011 de slechte informatieverstrekking over Permar voor D66 en ChristenUnie nog een reden om een motie van treurnis in te dienen tegen de toenmalige wethouder, ditmaal kwam de wethouder er mild vanaf, terwijl de problematiek dit maal vele malen groter is. Beide partijen maken nu deel uit van het college en het lijkt erop dat een extra, niet voorzien verlies van 1 miljoen euro en het niet tijdig informeren hierover voor deze partijen anno 2015 geen probleem is.

Vier jaar later kunnen we dus constateren dat de kritische geluiden rondom Permar van deze partijen dus enkel voor de bühne waren! Ook de VVD die in de media een grote mond had dat de wethouder weg moet als voorzitter van het bestuur van Permar was vrij tam deze avond. Het CDA had het maar over een aangekondigd onderzoek, wederom de bekende ketelmuziek, dit komt niet vanuit de gemeenteraad maar rechtstreeks uit de koker van B&W, waar het CDA het ook voor het zeggen heeft, maar goed ook dat is blijkbaar politiek.

Wel of geen ambtsgebed? (17-04-2015)Vanavond werd er hoofdelijk gestemd over het voorstel tot afschaffing van het ambtsgebed, een enigszins beladen onderwerp. Burgerbelangen had zich tijdens de oordeelsvormende vergadering van een paar weken geleden nog niet in de kaart laten kijken. Het was een keuze tussen traditie en neutraliteit.

Een raadslid van D66 ontbrak gisteravond en daarmee werd de eindstand 19 voor en 19 tegen afschaffing van het Edese ambtsgebed. Er moet dus opnieuw hoofdelijk gestemd worden. Waarschijnlijk vindt de stemming over twee weken plaats. Volgt er wederom een gelijke uitslag, dan wordt het voorstel verworpen en zal het ambtsgebed alsnog blijven bestaan. Het blijft dus nog even spannend. In het filmpje onze stemverklaring.

Startnotitie Duurzaamheid (19-03-2015)Tijdens deze vergadering kraakte de fractie van Burgerbelangen een kritisch nootje betreffende de duurzaamheid. In Ede wil men in onze ogen alles en lijkt het 'nieuwe' universele geloof de duurzaamheid te zijn. Op zichzelf natuurlijk goed om spaarzaam en duurzaam om te gaan met onze aarde en energie. Daar is niemand op tegen uiteraard, maar Burgerbelangen wil in deze Hosanna-stemming de realiteitszin niet uit het oog verliezen. Een ideologische wedstrijd duurzaamheid moet straks niet de de leidende factor zijn, we moeten de economie en betaalbaarheid van wonen niet uit het oog verliezen.

Zo'n startnotitie geeft enkel de uitgangspunten aan, waar Burgerbelangen overigens achter staat en we hebben het vermoeden dat deze notitie dan ook raadsbreed gedragen gaat worden. De daadwerkelijke inhoudelijke invulling volgt nog en we zijn benieuwd hoeveel hiervoor begroot gaat worden in de Perspectiefnota 2016-2019. Wij gaven alvast een kleine uiteenzetting van onze standpunten op deze uitgangspunten.

Onze standpunten ontlokte echter meteen een discussie. Een goede zaak, zeker in een raadszaal waar het debat erbij hoort. Nu liggen de standpunten vaak niet uit ver uit elkaar, maar het is belangrijk om juist de accenten te accentueren en voor het voetlicht te brengen. Onze standpunten betreffende duurzaamheid zijn terug te horen in het filmpje, wat laat zien hoe een eigenlijk korte bijdrage toch tot een leuke onderlinge discussie kan leiden. De hoofdrolspelers GroenLinks/PE, PvdA, VVD en een klein rolletje voor het CDA en de ChristenUnie. Een 'oordeelsvormende' vergadering vanuit verschillende percepties. Dit is ergens wel de charme van de Edese politiek.

Strategische visie Food (05-03-2015)De startnotitie Strategische Foodvalley stond op de agenda, de vraag volgens ons is vast te stellen wie wij zijn als gemeente Ede en wat ons onderscheidend maakt. Willen we ons internationaal op de kaart zetten dan is de uitstraling van een Groot Staphorst volgens ons niet de wijze om ons als gemeente Ede te profileren. De politieke keuzes zullen later ingevuld gaan worden, de uitgangspunten zijn helder, de pijnpunten en verschillen zullen straks de discussiepunten gaan worden.

Permanent wonen in recreatiewoningen (15-01-2015)Het college is voornemens nu echt intensief te gaan handhaven jegens de permanente bewoning van recreatieverblijven. Streven is om de recreatieve bestemming van de verblijven terug te brengen. Burgerbelangen is voorstander van intensieve handhaving. Uit cijfers van november 2014 blijkt dat er 1100 personen ingeschreven staan op een recreatieadres in de gemeente Ede. Er zijn 4400 recreatiewoningen binnen de gemeente. Het aantal personen wat niet ingeschreven staat is onbekend, dus het aantal permanente bewoners ligt nog een stuk hoger.

In 2013 bespraken we het onderwerp al eerder. Toen stonden er nog 900 personen ingeschreven op dergelijk adres. De afgelopen jaren was er al sprake van handhaving van zo’n 50 zaken per jaar. Onze fractie vroeg zich dan ook af hoe dit aantal de afgelopen 2 jaar heeft kunnen oplopen met 200 inschrijvingen erbij. Volgens de wethouder is dit te wijten aan het feit dat omliggende gemeenten al intensief handhaafden en men dus uitwijkt naar Ede. Men wil nu van 50 zaken naar 150 zaken per jaar. Dit vraagt om meer FTE, van 1.5 naar 4.5 FTE en om meer budget.

Er zal zo’n 450.000 euro voor 3 jaar gereserveerd worden. Burgerbelangen kan hiermee instemmen, maar wil wel dat de gemeente de personen tijdens inschrijving erop wijst dat permanent wonen tegen de regels is en vervolgens meteen het handhavingstraject inzet. Tevens krijgen personen een redelijke termijn om een ander onderkomen te vinden. Tot slot heeft onze fractie ook uitgesproken dat het doel van de aanpak ook daadwerkelijk de recreatiebestemming op de parken terugbrengen is en niet dat er straks sprake is van het opnemen van asielzoekers op de parken als mogelijke optie bij de uitwerking van de onlangs aangenomen motie tot onderzoek naar geschikte woonruimte voor deze groep mensen.

Karakteristieke panden in Lunteren (11-12-2014)De introductie van het stuk begint ermee, de geluiden uit de samenleving zoals bij de sloopplannen van De Caroussel. Gelukkig heeft de gemeente Ede 53 objecten een 'beschermde' status gegeven. De wijziging van dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat er 53 panden een karakteristieke status krijgen in Lunteren! Het lijkt er eindelijk op dat het behouden van beeldbepalende panden nu een politieke realiteit is. Tijdens de vergadering was het de fractie van Burgerbelangen die als enige het woord voerde hierover, maar wat zijn we blij met deze kentering in de Edese politiek. Culuurbehoud vergt een lange adem, maar dit is zeker een goede stap in de juiste richting!

Bestemmingsplan "De Fietser " (11-12-2014)Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 is dit bestemmingsplan met een ruime meerderheid aangenomen! Alleen ChristenUnie en SGP stemden tegen. Bij de oordeelvormende vergadering op 20 november 2014 reageerde Natasja Peters namens Burgerbelangen al positief op dit plan.

Burgerbelangen is namelijk de partij bij uitstek als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Onze fractie is dan ook blij dat de Accell Group dit rijksmonument in zijn geheel gaat renoveren en dat er weer bedrijvigheid plaats gaat vinden.Daarnaast levert de komst van De Fietser werkgelegenheid op, biedt deze service aan consumenten op het gebied van het uittesten van fietsen en niet geheel onbelangrijk De Fietser trekt bezoekers naar Ede. Kritiek was er vanuit onze fractie naar het college over de zondagsopening.

Het college verschuilt zich enerzijds achter de nog te voeren discussie anderzijds sluit zij de ogen voor dezelfde discussie voor dit bestemmingsplan. Er is geen eenduidig beleid. Dit is precies de zwakte van dit college. Er wordt gedraaid en gezocht naar de juiste omschrijving om dit wispelturige beleid te rechtvaardigen, omdat het college weet dat zij ondernemers die ook op zondag open willen in de kou laat staan. Men gooit het bij dit bestemmingsplan op recreatie (fietsen testen, wellicht huren, bijbehorend museum bezoek) maar laten we wel wezen de hoofdactiviteit en het doel is wel degelijk fietsverkoop en dit wordt ook zo gesteld door Accell.

Het college blijft zich echter verschuilen achter termen als recreatieve voorziening met nevengeschikte detailhandel. Wat Burgerbelangen betreft zal cultureel erfgoed nimmer de inzet zijn, ook niet bij de discussie over de koopzondag :-)!

Begroting 2015-2018 (30-10-2014 / 13-11-2014)Op zowel 30 oktober als op 13 november 2014 werden respectievelijk de eerste en tweede termijn van de Edese begroting besproken. Burgerbelangen ziet tot op heden niet veel terug van de nieuwe bestuurscultuur, zoals dat het steevast coalitie breed stemmen en steunen is. Dit werd ook weer pijnlijk duidelijk toen er gestemd werd over de door ons ingediende motie, waarbij wij het verzoek deden om aan de winkeliers in Ede op aanvraag tijdig een ontheffing te verlenen van de verplichte sluiting op zondag 21 december 2014. De zondag voor Kerst, een top verkoopdag voor veel winkeliers, behalve dan voor die in Ede. Burgerbelangen gunde de ondernemers, die hun zaak open zouden willen stellen op deze dag, dit van harte. Daarbij komt dergelijk initiatief ook het project Levendig Centrum ten goede, wat overigens meer omzet in laadje zou brengen dan wat het bureau Walas, kosten 10.000 euro per maand, tot op heden voor elkaar gekregen heeft. Helaas partijen, als D66, GemeenteBelangen en PvdA, die in hun programma's het hardst roepen om een koopzondag, lieten het afweten. Er werd omheen gedraaid alsof deze eenmalige koopzondag het proces zou verstoren. Alles wordt uit de kast getrokken om de (christelijke) coalitie gewillig te zijn, de verantwoordelijkheid naar de achterban, die staat klaarblijkelijk op een erg laag pitje, jammer!Positief is Burgerbelangen over het feit dat het doelgroepenbeleid voorbij is. De huur van de zelforganisaties wordt niet meer door de gemeente betaald. Eindelijk meer gelijkheid tussen de verenigingen en minder segregatie. Burgerbelangen opperde dit al in 2010. Wij zijn van mening dat dit de integratie ten goede komt. Ontmoeten en verbinden in de praktijk. Uiteraard moeten dan wel de buurthuizen open blijven.Naar aanleiding van een motie van de PvdA kwam ook het onderwerp asielzoekers ter sprake. Het is jammer dat sommige partijen zich niet durven uit te spreken in de raadszaal. Burgerbelangen vindt dat een achterban daar recht op heeft. Duidelijke taal, duidelijke keuzes. Als enige partij heeft Burgerbelangen de motie niet gesteund. Niet omdat wij niet sociaal zouden zijn en geen gevoel zouden hebben, allesbehalve, maar omdat wij vinden dat de kazerneterreinen geen optie zijn, aangezien Ede daar ook ambities heeft. Natuurlijk hoort Ede verantwoordelijkheid te nemen, maar het op voorhand gebouwen aanbieden werkt wellicht een aanzuigende werking in de hand en dat willen wij niet.

Tot slot heeft onze fractie zorgen over de bezuinigingen op de openbare ruimte. Eind 2014 gaan we hier in elk geval nog over van gedachten wisselen. Daarbij aansluitend vindt onze fractie dat voorzieningen voor honden deel uitmaken van de openbare ruimte en hebben wij in mei van dit jaar al geopperd om de onterechte hondenbelasting af te schaffen of de inkomsten ook daadwerkelijk voor hondenvoorzieningen te gebruiken. In de zomer hebben wij nog gepoogd samen met VVD om de belasting af te schaffen, maar hier was niet genoeg draagvlak voor. Zo ook vanavond niet.Wel was onze fractie verrast met een motie van PvdA om de hondenbelasting te laten dalen naar het niveau van kosten van het hondenbeleid. Niet dat men wist wat deze kosten zijn en de indiener onze fractie eerder betichtte met een verhaal voor de bühne, omdat toen de financiële onderbouwing ontbrak, heel bijzonder. Destijds stemde de PvdA ook niet in met de motie en nu kwamen ze met een soortgelijke motie, waarbij het hen gesierd zou hebben om de samenwerking hierin op te zoeken, aangezien Burgerbelangen de hondenbelasting bespreekbaar gemaakt heeft, maar dat deden zij niet. Het enige wat zij wel deden, was de tekst uit onze eerdere motie, letterlijk overnemen. Laten we het houden op de wijze van de nieuwe bestuurscultuur … Uiteraard hebben wij wel ingestemd met deze motie, aangezien deze in lijn is met hetgeen Burgerbelangen dit voorjaar voorstelde. Beter iets als niets!

Financiering Cinemec 25-09-2014)Het college vroeg de raad om geen wensen en bedenkingen te hebben tegen vervroegde gehele aflossing van de door de gemeente verstrekte geldlening ad € 2.000.000,- aan de Taxon Groep (CineMec) onder kwijtschelding van de nog niet betaalde rente ad € 371.000,-

Burgerbelangen had echter wel bedenkingen! Natuurlijk is ook onze fractie blij met het feit dat het geleende bedrag, zelfs vervroegd, terugkomt. Dit met dank aan een nieuwe investeerder, Pathé. Maar … CineMec wordt ons inziens beloond voor het NIET voldoen van de verplichting tot rentebetaling.

Let wel het betreft hier gemeenschapsgeld! Bij een overname van een schuld, hoort wat onze fractie betreft, het hele pakket. De debiteur leek in dit dossier continue aan zet. De crediteur stond erbij en keek ernaar. Leiding en durf ontbraken. CineMec kon sinds 2011 geen rente betalen, de bank blokkeerde de betalingen. Men kon echter wel investeren in Nijmegen en Utrecht. Ja, via een andere B.V. (de Taxon Groep 2). Er was dus genoeg vermogen.Frappant was dat het bedrag aan betaalde leges (444.863,57) van de kavel in Utrecht ruim overeenkomt met het bedrag aan de toen verschuldigde rente in Ede. Alles wordt door het college recht gepraat door te verwijzen naar Taxon Groep 2. Ook de ChristenUnie poogde nogmaals tijdens een interruptie aan te geven dat dit gewoon correct is. De reactie van Burgerbelangen daarop moge duidelijk zijn: "Juridisch is de gemeente correct genaaid, maar moreel klopt het van geen kant.”

Het hele voorstel maakt ons inziens ook verschil naar andere ondernemers toe. Helaas kwam onze fractie aan het slotbetoog niet toe, aangezien de spreektijd beperkt was tot 1 minuut. Binnen 1 minuut een visie geven op een cadeau van € 400.000,- Burgerbelangen vond ook dat de raad niet goed geïnformeerd was over eventuele gevolgen met betrekking tot staatssteun en had een amendement opgesteld om het college op te dragen om met met Taxon Groep B.V. (CineMec) dan wel Pathé overeen te komen de niet betaalde rente tegelijkertijd met de (vervroegde) aflossing van de lening te voldoen, uiterlijk op 1 april 2015.

Dit om onrechtmatig handelen van de gemeente te voorkomen dan wel beschuldigingen van ongeoorloofde staatsteun te voorkomen. Kort voor tijd volgde een - nog niet overtuigend - memo over staatssteun. Samen met GroenLinks/PE diende onze fractie alsnog het amendement in. Helaas ontvingen we alleen steun van de SGP. De coalitiepartijen hobbelden weer achter elkaar aan. Ook hier reageerde Gemeentebelangen opvallend door onder protest akkoord te gaan. Het lef om niet akkoord te gaan ontbrak wederom. Waar blijft nu die nieuwe open bestuurscultuur?

Tuincentrum Kernhem (25-09-2014)Vanavond vroeg het college de raad om niet in onderhandeling te treden met de familie Houtman met betrekking tot mogelijke ruiling van percelen en herinrichting van het Landgoed Kernhem. Een dossier met een lang verloop. Burgerbelangen werd afgelopen zomer persoonlijk door de heer Houtman geïnformeerd over de gang van zaken. Deze rol had de wethouder ons inziens tijdig op zich moeten nemen.

Onaangenaam verrast was onze fractie. De geheimhouding maakte ook de bijdrage deze avond lastig, opletten wat er gezegd wordt. De reden van de geheimhouding ontgaat ons volledig, het lijkt meer gedaan om de discussie er liever niet open te willen voeren.

Burgerbelangen vindt dat de familie Houtman al die jaren aan het lijntje gehouden is. Dat de kosten hoog zijn, dat was al langere tijd bekend. Toch verzocht de raad destijds, ook in een besloten vergadering, de wethouder i.v.m. de kosten om verder te oriënteren, niet om af te blazen. Dat is wat nu gebeurd is. Burgerbelangen had graag een nette oplossing voor beide partijen tegemoet gezien.

Samen met SGP en VVD hebben wij dan ook een amendement ingediend hiertoe. Helaas, van de andere partijen was alleen GroenLinks/PE bereid om het amendement te ondersteunen. Daarmee was er geen meerderheid. De coalitiepartijen bleven weer trouw elkaars hand vasthouden. Ook al deed het betoog van Gemeentebelangen anders denken, maar de lef om anders te stemmen ontbrak. De onderhandelingen met het tuincentrum zijn dus afgeserveerd, wat hier nou werkelijk achter zit, zullen wij wellicht nooit te weten komen.

Syriëgangers in Ede? (22-07-2014)

Op 1 juli jl. heeft de fractie van Burgerbelangen raadsvragen gesteld naar aanleiding van de vele zorgen die landelijk geuit worden rondom radicalisering en extremisme onder moslimjongeren, met name de groep die naar Syrië afreist om daar deel te nemen aan de burgeroorlog. In een artikel in de Volkskrant d.d. 26 november 2013 werd Ede-Wageningen genoemd als een van de steden waar dergelijke zaken spelen. Ook in Arnhem staat deze problematiek hoog op de politieke agenda. Reden voor onze fractie om hierover vragen te stellen. Op 22 juli heeft de burgemeester de raadsvragen beantwoord. Hieruit blijkt dat er onlangs een signaal binnen is gekomen van een mogelijk naar Syrie afgereisde man. Deze zaak is nog in onderzoek. Ede is vooralsnog niet voornemens een regiegroep, zoals in Arnhem op te richten. Zonodig zal Ede participeren in de Arnhemse regiegroep. De burgemeester van Arnhem heeft bekend gemaakt dat de paspoorten afgepakt zijn van jongeren met plannen om af te reizen. Ook uitkeringen en toeslagen zullen worden stopgezet indien nodig. Op onze vraag of de burgemeester hiertoe ook bereid zou zijn, antwoordde hij positief.

Museumpark Harskamp (18-07-2014)Tijdens het vragenuurtje van 17 april jl. heeft Natasja Peters namens Burgerbelangen reeds geïnformeerd naar het besluit dat het Museumpark dit jaar de deuren zal moeten sluiten vanwege bezuinigingen bij Defensie. Zij informeerde daarbij of het college bereid was om de mogelijkheid te onderzoeken of het Museumpark open kan blijven. Het college gaf aan hiertoe bereid te zijn en zou een brief sturen naar de verantwoordelijke personen bij de Koninklijke Landmacht met het verzoek om een gesprek en het college zou de gemeenteraad op de hoogte houden. Helaas, wij hebben niets meer van het college mogen vernemen. Het verbaast ons dan ook dat wij verdere informatie uit de krant moeten vernemen.

De Gelderlander bericht vandaag dat het Museumpark Harskamp per 1 september definitief de deuren sluit. Alleen het museum van de Nationale Reserve mag blijven, aldus de directeur. Burgerbelangen zou het heel erg betreuren wanneer Museumpark Harskamp definitief de deuren sluit, het museumpark is van groot belang voor Harskamp en tevens gaat een groot stuk historie verloren. Reden voor onze fractie om raadsvragen te stellen hierover. Wij zijn uiteraard benieuwd of er een gesprek heeft plaatsgevonden met de verantwoordelijke personen en of het bericht juist is, dat de gemeente zich wil inzetten voor het behouden van het Infanterie Schietkamp Museum en of men dan bereid is het huidige pand aan te kopen. Ook zijn wij benieuwd of de gemeente van betekenis kan zijn voor het Smalspoormuseum. Tenslotte is er nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de panden, welke gemeentelijke monumenten zijn.

Meerjarenbeleidsvisie 2014-2018 (10-07-2014)Op 3 juli 2014 lichtte Burgerbelangen haar algemene beschouwingen toe. Het college heeft te kennen gegeven extra te willen bezuinigingen om zodoende ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven. Dit klinkt mooi, maar is tegelijkertijd onderdeel van de scheppingsdrang, ook in tijden van bezuinigingen. Twee miljoen beschikbaar voor nieuw onbekend beleid, maar tegelijkertijd één miljoen bezuinigen op cultuur. Burgerbelangen wil liever eerst behouden, in plaats van afbreken en opnieuw bouwen.

Ook het afschaffen van hondenbelasting is nog eens extra kenbaar gemaakt door onze fractie. Het is niet netjes om een deel van de burger extra belasting te laten betalen, puur omdat hun huisdier toevallig een hond is. De bezuiniging op het openbaar beheer baart Burgerbelangen veel zorgen. Het kwaliteitsniveau zal verlaagd worden van basis naar laag. Men vertrouwt hier te veel op DE helpende burger, want is deze bereidheid er?

Mantelzorg, vrijwilligerswerk en nu ook onderhoud in de wijk, de gemeente wil erg veel van haar burgers. Hoe zit het met verloedering van wijken? Hoe wil Ede bedrijven en nieuwe inwoners trekken als de wijken er straks verloederd uitzien? De verkeersveiligheid en de werknemers bij Permar, hebben die straks nog wel voldoende werk qua onderhoud? Veel vragen. Onze fractie is verder ook bezorgd om de bezuiniging op straatverlichting, in combinatie met veiligheid en het voorstel om de parkeertarieven te verhogen.

Dit wil Burgerbelangen absoluut niet! Het college wil onderzoeken hoe zij monumentenzorg kan loslaten, géén verloedering aan onderhoud van monumenten! Vooralsnog blijven de zwembaden open, gelukkig, maar wel tegenstrijdig met het voornemen om 150.000 euro hierop te bezuinigen. Schoolzwemmen wil Burgerbelangen graag weer ingevoerd zien.

Op 10 juli vond de besluitvorming plaats. De motie rondom afschaffing van de hondenbelasting (VVD & Burgerbelangen) werd afgewezen. Wethouder Eleveld wilde er niet van weten, de gemeente loopt dan inkomsten mis. Onterechte inkomsten die bij burgers geplukt worden. De motie met het verzoek om een onderzoek uit te voeren betreffende zwemonderwijs in relatie met scholen en vervolgens te komen met een beleidsvisie over het zwemproduct (Gemeentebelangen, Burgerbelangen en GroenLinks/PE) werd wel aangenomen. Burgerbelangen heeft niet ingestemd met de vaststelling van deze visie. Er is te veel onduidelijkheid en het lef om keuzes te maken lijkt te ontbreken bij het college.

Motie Hondenbelasting in de raad (22-05-2014)Deze avond stond het verzoek tot wijziging van de Verordening hondenbelasting 2014 op de agenda. Een wijziging die inhoud dat enkele gastgezinnen voor hulphonden in opleiding en een organisatie die hulphonden opleidt vrijgesteld worden van hondenbelasting. Een prima moment om de onterechte hondenbelasting eens aan te kaarten.

De belasting dateert uit de middeleeuwen en is niet meer van deze tijd. Ook zijn hondenbezitters sinds 2008 verplicht om de uitwerpselen van hun trouwe viervoeters op te ruimen, men kan beboet worden als men dit niet opruimt. De gemeente verklaart op hun website: "U betaalt hondenbelasting voor het houden van een hond, niet omdat uw hond wel of geen overlast veroorzaakt.”

Het is dan ook begrijpelijk dat hondenbezitters deze belasting onrechtvaardig vinden, vooral ook omdat de opbrengst van deze belasting naar de algemene middelen vloeit en ingezet wordt voor andere doelen en niet voor een zichtbaar hondenbeleid. De hond is het melkkoetje van de gemeente geworden.

Burgerbelangen diende samen met VVD een motie in om het college te verzoeken met een voorstel te komen om per 1 januari 2015 deze belasting af te schaffen of voort te zetten, maar dan wel met de voorwaarde dat de opbrengsten aan voorzieningen voor honden gespendeerd worden. Helaas geen enkele andere fractie stemde in, puur omdat men bezorgd is om het gat van ruim 800.000 euro op te vullen en er dus naar financiële middelen gezocht moet worden om dit op te vangen. Dit kan prima tijdens de bespreking van de begroting dit najaar. Men moet in elk geval niet op de huidige wijze deze belasting onterecht bijven innen, puur om de kas te spekken!

Raadsvragen Cinemec (19-05-2014)In de Gelderlander van 19 mei 2014 lazen wij het artikel “Cinemec optimistisch over ‘multimediale bioscoop’ Waalsprong”. In dit artikel geeft de heer Kuipers van Cinemec aan optimistisch te zijn over de komst van een multimediale bioscoop in de Nijmeegse Waalsprong. Streven daarbij is om voor 1 juli .a.s. een definitief koopcontract voor de grond – eigendom van de gemeente Nijmegen – te tekenen. Dit bericht is tevens bevestigd door de gemeente Nijmegen. De opening zou dan naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2015 plaatsvinden.Burgerbelangen heeft raadsvragen aan het college van B&W gesteld hierover. Aangezien op 27 februari de gemeenteraad geïnformeerd werd dat de Rabobank zo’n drie weken nodig zou hebben om te reageren op het verzoek om de lening te wijzigen en nu, ruim drie maanden later, hebben wij nog niets vernomen. Ook vindt onze fractie het moreel verwerpelijk dat Cinemec nog een schuld van twee miljoen euro open heeft staan in Ede en ook de gemeente Ede al tijden niets betaald, maar ondertussen wel investeert in nieuwe bioscopen elders, te weten in Nijmegen en Utrecht (Leidsche Rijn). De hele gang van zaken is wat Burgerbelangen betreft een blamage naar de Edese burger toe. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren op onze vragen.

Bespreking convenant in de raad (08-05-2014)Deze middag vanaf 16.00 uur vond de raadsvergadering plaats rondom het aanbieden en het bespreken van het convenant 2014-2018. Helaas waren er technische mankementen waardoor de uitzending live op internet niet te volgen was en vooralsnog staan alleen de bijdrages van Burgerbelangen en GroenLinks/PE online. De bijdrages van de andere partijen zijn dus nog niet terug te kijken op de website van de gemeente Ede.

Burgerbelangen opende het betoog met een korte visie over het proces rondom de coalitievorming. Het waren baanbrekende verkiezingen. Voor het eerst was niet het CDA maar de SGP de grootste partij in Ede. Dit moet een klap zijn geweest voor het CDA. Gevolg was dat zij een 'coupe’ pleegde om SGP buiten de coalitievorming te houden. Dit allemaal op basis van geruchten. De uitspraak van fractievoorzitter Jaap Boot van het CDA, dat hij voor een voldongen feit gezet werd door SGP en VVD om maar even bij het kruisje te tekenen, heeft vrijwel in alle lokale media gestaan.

Tijdens de bespreking bleek dat het SGP andere partijen gepolst heeft voor college deelname, niets mis mee, dit is alom bekend in de politiek. Het probleem is dat het CDA een niet democratisch proces gevolgd heeft, door de openbare vergaderingen hierover te passeren. Uit een interruptie van de heer Van Heuveln van de ChristenUnie, bleek dat 't gerucht over het samenspannen van VVD en SGP niet waar is. SGP voorman Van de Weerd zou in een gesprek met Van Heuveln gezegd hebben dat hij niet gebonden was aan de VVD. VVD is dus al die tijd in de media onterecht als boosdoener weggezet.

De fractievoorzitter van de VVD vroeg wel aan GemeenteBelangen hoe het is om bij het kruisje te tekenen. Dit deed onze wenkbrauwen fronsen. Ook wij hebben geruchten vernomen dat juist deze partij door het CDA gedwongen is bij het kruisje te tekenen. Helaas de hele waarheid zal wel niet boven water komen. Dan het convenant. Een beknopt beleidsdocument met weinig details. Keuzes zijn vooruitgeschoven, zoals de zondagsopening van winkels. De Stadswinkel met Cultura en de bibliotheek zijn geen probleem, maar bij de winkels moet een onderzoek en een referendum voorafgaan. Een motie van VVD om de winkeliers per 1 juli 2014 een vrije keuze te geven om open te zijn, werd met alleen de steun van Burgerbelangen en GroenLinks/PE verworpen. Punten waarop de coalitie onderling verschilt lijken niet opgenomen in het convenant.

Absentie bij informatiebijeenkomst (28-04-2014)Na ruim een maand door summiere (pers)voortgangsberichten op de hoogte te zijn gehouden van de coalitievorming, waarbij het belangrijkste nieuws was dat alles in goede harmonie verliep, werden we uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 28 april 2014. Daags ervoor ontvingen wij een summier in wollige taal omschreven concept convenant. De uitnodiging voor deze avond bevat de volgende tekst: ”U kunt daar uw eventuele verhelderende vragen over de tekst stellen en/of uw eventuele toevoegingen aan de tekst kenbaar maken. Uw inbreng kan leiden tot wijziging/aanvulling van de tekst van het convenant. Het is niet de bedoeling van de avond dat over de inhoud van het Convenant wordt gediscussieerd; daarvoor is op 8 mei gelegenheid."

Deze bijeenkomst is puur voor de vorm, we mogen vragen wat de wollige tekst betekent en wellicht wat toevoegingen aan de tekst kenbaar maken, maar we mogen het niet over de inhoud hebben. Na maanden genegeerd te zijn, gaan wij niet een avond besteden aan tekstuele uitingen. Burgerbelangen wil over de inhoud praten, maar ook hier heeft men in beslotenheid bepaald dat wij onze inhoudelijke bijdrage pas mogen voeren op 8 mei 2014, wanneer het convenant vastgesteld zal worden alsmede de wethouders benoemd zullen worden. De mooie kernwoorden "maximale openheid” en "actieve betrokkenheid” in het concept convenant zijn wat ons betreft een farce, gezien de gehele doorlopen besloten procedure van de beoogde coalitie.

Burgerbelangen heeft dan ook gezamenlijk met de andere beoogde oppositiepartijen, SGP, VVD en GroenLinks/PE besloten om niet aanwezig te zijn bij deze informatiebijeenkomst. Gezamenlijk is hierover een persbericht opgesteld, waarvan u een samenvatting kunt lezen in de Edese Post. Burgerbelangen zal dan ook, zoals u gewend bent van ons, op 8 mei a.s. inhoudelijk op het concept convenant reageren.

Coalitievorming in achterkamertjes (24-03-2014)Op donderdagmiddag 20 maart 2014 zaten we om de tafel met twee afgevaardigden van elke partij. We maakten de afspraak om de coalitievorming open en transparant te laten verlopen. De grootste partij, de SGP, nam onder leiding van de heer Van de Weerd het voortouw. Iedereen stemde in en de concept-agenda voor 24 maart 2014 werd akkoord bevonden en de heer Van de Weerd zou op zoek gaan naar een informateur. Zo geschiedde. We werden de dag erna persoonlijk geïnformeerd over de gekozen informateur.

Burgerbelangen had netjes een bijdrage geformuleerd voor het openbare overleg op 24 maart 2014. Deze avond zouden we ons o.a. uitspreken over de verkiezingsuitslag, welke onderwerpen wij uit ons programma graag in een convenant terug zouden zien en de voorkeur voor een te vormen coalitie. Echter, toevalligerwijs werd ons nog net voor aanvang van de vergadering op de gang kort medegedeeld dat het overleg van de baan zou zijn, want de vijf partijen, CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en PvdA, zouden er al uit zijn. Blijkbaar hadden zij onze gezamenlijke afspraak geschonden en zijn wel via achterkamertjes te werk gegaan. Dit allemaal met als excuus dat VVD en SGP hier ook mee bezig waren, waar wij overigens nooit enig bewijs van gezien of gehoord hebben.

Teleurgesteld in deze gang van zaken en boos hebben wij de vergadering verlaten. Deze poppenkast, om aan te horen waarom de vijf partijen deze keuze gemaakt hebben, was niet aan ons besteed. Men heeft ervoor gekozen om Burgerbelangen monddood te maken, door af te wijken van de afgesproken procedure. Het ongenoegen over de verkiezingsavond en over VVD en SGP had men ook op die 20 maart kenbaar kunnen maken, open en transparant, waarbij iedereen aanwezig was. Echter men heeft besloten alles via achterkamertjes te doen en Burgerbelangen nergens bij te betrekken. Het CDA geeft aan dat men wil gaan voor het doorbreken van de bestuurscultuur, maar dit alles komt juist deze partij goed uit, want zij maken, zoals altijd, nog immer deel uit van de bestuurscultuur en hebben nu wederom de leiding genomen. Het lijkt eerder een vooropgezet plan. Lees ook het interview met onze fractievoorzitter hierover in de Edese Post!

Turkse moskee (16-01-2014)Vanavond stond het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.' (Turkse moskee) op de agenda van de oordeelvormende vergadering. Net voor aanvang van deze vergadering werden wij aangenaam verrast met een e-mail van het Turkse moskeebestuur met de mededeling daarin dat zij de minaret van de moskee niet zullen voorzien van een geluidsinstallatie en dat zij gedurende één jaar na opening van de moskee eens per kwartaal in overleg zullen treden met de buurt.

Een lovende stap in een goede richting wat Burgerbelangen betreft. Een groot deel van onze bijdrage kon geschrapt worden! Desondanks heeft onze fractievoorzitter duidelijk onze standpunten belicht. Burgerbelangen is namelijk niet blij met de uitwerking van dit bestemmingsplan. Op 13 december 2012 hebben wij mede ingestemd met de locatie en uiteengezet hoe ons besluit daarin tot stand is gekomen. Ondertussen zijn zaken in het plan gewijzigd en bleek een groot deel van de buurt helemaal niet door de gemeente geïnformeerd te zijn over de destijds gehouden informatieavond. Burgerparticipatie wordt onterecht geroemd in de stukken.

Ook heeft onze fractie zich enorm gestoord aan de gedachte dat het plan al besloten is en burgers te laat zouden zijn met hun bezwaren, wat ons betreft zijn zij dat niet. Het plan moet immers nog besloten worden op 23 januari 2014. Dit geldt ook voor de krantenkop waarin de PvdA wethouder trots meldt dat de ingezamelde handtekeningen (zo'n 500 stuks) meegenomen zijn in de procedure. Inhoudelijk is er niets mee gedaan, een poppenkast vertoning!

De communicatie over de komst van de moskee vanuit het gemeentebestuur is slecht. Het feit dat het moskeebestuur ons per e-mail op het allerlaatste moment moest informeren over het besluit dat zij geen gebedsoproepen zullen doen is daar een voorbeeld van. Het gemeentebestuur heeft niets met de emotie van de bezwaarmakers over de gebedsoproepen gedaan. Dit laat wederom zien dat de kloof tussen politiek en burger nog steeds groot is. Helaas was de wethouder deze avond verhinderd en kon hier dus geen debat over gevoerd worden.Burgerbelangen vindt dat er gegoocheld wordt met getallen voor wat betreft het aantal leden. Deze communicatie levert ook veel verwarring op. Gaat het om overlast, dan heeft de moskee maar zo'n 450 leden. Gaat het over de grootte van het gebouw dan is er sprake van 80% van de Turkse gemeenschap (meer dan 2000 inwoners).

De buurt is niet blij met de afmetingen en een minaret van maar liefst 25 meter hoog is ook nogal wat alsmede een gebouw van 12 meter hoog en inclusief de koepel 16 meter hoog. De vervangende CDA wethouder deed dit heel flauw af door te zeggen dat er volgens het huidige plan een lelijke blokkendoos van 10 meter hoog gebouwd kan worden. Alsof de keuze is een moskee of een lelijk gebouw, belachelijk!

Ook de opmerking dat een minaret een verrijking is voor Ede, schoot Burgerbelangen in het verkeerde keelgat. Burgerbelangen wil dat de Nederlandse identiteit leidend is. Het ontwerp van de Turkse moskee is allesbehalve westers, maar traditioneel Turks. Een minaret is niet nodig voor de geloofsbelijdenis en is puur een architectonische aanvulling. Wij verwachten niet dat het ontwerp van de moskee aangepast wordt. Burgerbelangen zal op 23 januari 2014 dan ook niet instemmen met dit bestemmingsplan.

Wel of geen vierde kliko? (16-01-2014)Burgers hadden het al in de krant kunnen lezen. De gemeente wil een vierde kliko gaan invoeren. Niet iedereen is hier blij mee in verband met ruimtegebrek. Ook het voornemen om nog maar 1x per 3 weken de kilo's te legen is zorgelijk, zeker in de zomer bij warme temperaturen. Met name de GFT kliko en het restafval zullen gaan stinken en voor ongedierte zorgen. Het college biedt vier opties aan, onder andere geen vierde kliko maar een ondergronds inzamelpunt. Ook hier zien wij minpunten. Niet iedereen heeft zin om met elke volle (zware) vuilniszak hierheen te lopen en wie wil het inzamelpunt voor de deur hebben.

Wel stemt het ons tevreden dat het college de voorkeurskeuze bij de burgers legt, zo hoort het ook! Burgerbelangen wil de burgers niet zomaar met een extra kliko of ondergronds inzamelpunt opzadelen. Naast de vier keuzes mist Burgerbelangen de optie 'nascheiding'. Men kan dan plastic en verpakkingsmaterialen bij het restafval inzamelen en door middel van infrarood licht wordt het afval gescheiden. Wij denken dat dit de burger die nu ook het afval niet scheidt meer zal aanspreken. Burgerbelangen wil dit graag onderzocht hebben.

De SGP wethouder gaf aan hier geen voorstander van te zijn, maar zal alle fracties nog van extra informatie voorzien. Het onderwerp werd niet besluitrijp geacht en zal vooralsnog nog niet ter besluitvorming op de agenda staan.

Pilot realtime parkeren (16-01-2014)Tijdens de besluitvormende vergadering is besloten om een pilot van start te laten gaan met ingang van augustus 2014 t/m oktober 2014. Op het Bunschoterplein zal in deze maanden een parkeerbeleid naar werkelijke tijd van start gaan. Een van de speerpunten van Burgerbelangen! Gedurende deze drie maanden betaalt men € 0,03 per minuut wanneer met pinpas of creditcard betaald wordt en € 0,10 wanneer men contant betaalt.

Burgerbelangen heeft het college erop gewezen dat hele goede communicatie essentieel is, omdat het nu alleen het Bunschoterplein betreft. Ook is Burgerbelangen voorstander van een kortingstarief bij een langer verblijf in het centrum. Ten slotte zal Burgerbelangen ook de onderzoeken naar gratis parkeren, zoals bijvoorbeeld in Veenendaal, blijven volgen. Wij willen namelijk een bezoek aan het centrum zo aantrekkelijk mogelijk maken!

ga verder terug... periode 2012-2013