Geen turkse ‘megamoskee’ (29-12-2013)Alweer een jaar geleden, namelijk op 13 december 2012 heeft Burgerbelangen ingestemd met de gekozen locatie voor deze nieuwe moskee. Onze motivatie hiervoor, kunt u teruglezen op deze website. Naarmate details naar buiten kwamen over de architectuur en gewijzigde ligging van de moskee, kwam ook een groot deel van de wijk in opstand. Middels een petitie zijn zo’n 500 handtekeningen verzameld. Onze fractie heeft met enkele omwonenden een constructief gesprek gehad.

Burgerbelangen heeft destijds de informatieavond op 11 november 2012 bijgewoond. Het moskeebestuur leek welwillend tegenover de omwonenden en alles in goed overleg te willen doen. De gebedsoproepen waren al een zorgpunt, maar dat wilde men ook niet doen als de buurt tegen was. Ook zou het gebouw in westerse stijl gebouwd worden met Turkse elementen. Dit alles straalt het huidige ontwerp niet uit.

Twee weken geleden tijdens het zienswijze overleg op 10 december jl. liet het moskeebestuur tevens doorschemeren dagelijks gebruik te willen maken van gebedsoproepen. Burgerbelangen is hier tegen. Bij overlast kan men het moskeebestuur aanspreken, sprak de wethouder. Dat kent onze fractie, bij meldingen van overlast destijds bij de Kei aan de Peppelensteeg, werd deze gewoon gedoogd. Daarbij wil Burgerbelangen niet dat 'Arabische' onverstaanbare teksten over de buurtbewoners worden uitgeroepen. Absurd en dat hier in Nederland!

Het ontwerp past niet in de wijk en is alles behalve westers, maar traditioneel Turks. Het lijkt meer op een prestigeproject. Een persbericht hierover kunt u hier teruglezen. Vanuit de politieke arena is het stil, men durft waarschijnlijk de vingers niet te branden. In januari zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen. Wordt vervolgd …

Sloop MGD gebouw (31-10-2013)Onze fractie had al eerder raadsvragen ingediend omtrent de eventuele sloop van het voormalige gebouw Medisch Geneeskundige Dienst (MGD) van defensie. Bouwbedrijf van Ree heeft een verzoek ingediend om het perceel, waar dit gebouw uit 1906 (ontworpen en gebouwd als apotheek door Kapitein Eerstaanwezend-Ingenieur Van Stol) deel van uitmaakt, te her ontwikkelen tot een medisch centrum.

Het MGD gebouw is een gebouw van betekenis en is destijds in het bestemmingsplan ‘De Klinkenberg’ opgenomen alszijnde een pand met een sloopverbod met vrijstellingsmogelijkheid, waar men zich nu op beroept. Deze avond stond dit verzoek op de agenda van de oordeelvormende vergadering. Alleen onze fractie was kritisch over en tegen de sloop van dit gebouw en kreeg nog wel wat steun van GroenLinks/PE. Volgende week valt het besluit en zoals het ernaar uitziet, zal het besluit tot sloop dan een feit zijn. Een amendement heeft weinig zin, dat bleek al uit alle bijdragen.De initiatiefnemer is nergens toe bereid. Ook het verzoek om dan tenminste de voorgevel te behouden wees men (bij een informatieve vergadering) reeds van tafel. De VVD stond nog net niet te juichen dat dit pand gesloopt wordt, maar het scheelde maar weinig. Alles is puur afgewogen op financiën. Sommige partijen leken er zelfs trots op om in te stemmen met de sloop van een pand met karakter en historie. Zoals Natasja Peters al aangaf in haar bijdrage, “De status 'beeldbepalend gebouw' is, zo blijkt wel weer in Ede dus eigenlijk een wassen neus. Er is de afgelopen jaren veel gesloopt in Ede, te veel historie gaat verloren en ook dit college en deze raad stonden er weer bij en keken ernaar ...."

Overlast in De Kei (10-10-2013 en 17-10-2013)Op donderdag 10 oktober stond dit onderwerp op de agenda voor de oordeelvormende
vergadering. Wat ons opvalt is dat ten tijde van het gedogen van deze illegale feesten de
handhaving een wassen neus was. Pas toen de voorzieningenrechter er aan te pas kwam en een verbod eiste, was het afgelopen. Nu men het plan wil legaliseren doet men er alles aan om ons te doen geloven dat er daadwerkelijk bij overlast gehandhaafd wordt. Naar onze mening is er door het college, met name door de PvdA (wethouder Van de Pol) destijds alles aan gedaan om de feesten, het gaat hierbij met name om Marokkaanse bruiloften, erdoor te krijgen. Het heeft er de schijn van dat dit puur met de betreffende doelgroep te maken heeft.

Houdt men zich bijvoorbeeld in het buitengebied niet aan de regels van het
bestemmingsplan dan dreigt men met dwangsommen, deze gang van zaken werd gedoogd
en nu beloont met een bestemmingsplan wijziging.Was de fractie van Gemeentebelangen destijds nog sceptisch over de plannen inzake concurrentie voor de horeca en precedentwerking. Nu juichte men de plannen toe en was er ineens geen sprake van concurrentie. De jarenlange overlast wordt veranderd in het feit dat toeteren en (illegaal) vuurwerk afsteken een feest is, aldus Gemeentebelangen. Weinig respectvol naar de klachten van omwonenden en de ondernemer die op de Kazerneterrein gevestigd zit, waar men juist voor dergelijke culturele feesten terecht kan.

Op 17 oktober ging het merendeel van de gemeenteraad akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan Peppelensteeg, zodat De Kei groen licht gekregen heeft om de zaal tegen betaling maximaal 40 keer per jaar te verhuren voor alcoholvrije feesten, bruiloften en partijen. Samen met SGP en CDA heeft onze fractie een amendement ingediend waarin is vastgelegd dat na één jaar, met vervolgens een frequentie van twee jaar, een evaluatierapport wordt opgesteld over eventuele overlast door De Kei voor omwonenden. Het amendement werd met een (collegepartijen)meerderheid aangenomen.

Ondanks dat onze fractie blij was dat het amendement aangenomen werd, betekende dit niet
automatisch dat wij ook instemden met het bestemmingsplan, wat nog wat procedureel
geneuzel opleverde vanuit de fractie D66. Een extra clausule m.b.t. overlast ter
ondersteuning van de omwonenden betekent niet dat wij met deze plannen kunnen instemmen.

34 Koopwoningen in Veldhuizen A (12-09-2013)Onze fractie is tevreden met een eventuele vaststelling van het bestemmingsplan Veldhuizen A, wat inhoud dat er 34 koopwoningen gebouwd zullen worden op de Kranenburg. Dit onderwerp stond vanavond op de agenda ter bespreking. De gemeente Ede had al eerder geprobeerd marktpartijen te zoeken die bereid waren om hier te bouwen, maar dit bleek niet haalbaar. Nadat de gemeente de voorwaarden had bijgesteld naar een goedkoper segment, bleek slechts 1 projectontwikkelaar bereid hiertoe. Nu bedraagt de prijs voor dergelijk nieuwbouwhuis 156.000 euro. De locatie heeft nu eenmaal invloed op de vraagprijs. GroenLinks/PE gaf te kennen toch liever duurdere woningen te bouwen, ook al zijn deze dus onverkoopbaar. De goedkope woningen die er nu komen trekken tenminste nog kopers. Toch zijn er van deze goedkopere woningen, die in twee fases van 17 woningen gebouwd worden, nog maar 11 van de 17 verkocht. Hopelijk worden er in de tweede fase ook genoeg verkocht.

Voor ons is elke impuls voor Veldhuizen A er een! Bovendien zijn prijzen vanaf 150.000 euro beter betaalbaar, houdt men hierdoor de (werkende) middenklasse in de wijk en zal het eigen woning bezit de binding met de wijk doen toenemen en dus ook de leefbaarheid. Onze fractie zal dan ook bij besluitvorming van harte instemmen met dit plan.

Sloop monumentale stallen (26-04-2013)Helaas was onze fractie genoodzaakt (net als GroenLinks/PE) om tegen de wijziging van het bestemmingsplan Kazerneterreinen stemmen. Waarom helaas? Omdat er ook veel goede zaken in staan, maar we hadden geen andere keus, aangezien het college nog steeds voornemens is om vier monumentale stallen en de cavelerieloods in 2015 te gaan slopen. 2015, dit betekent dat de monumentale stallen in 2014 onderdeel van ons verkiezingsprogramma zullen zijn. Niet alleen de Kazerneterreinen, maar ook de Kop van de Parkweg, als dit nog teruggedraaid kan worden. In mei 2012 probeerden we nog middels een motie de mooiste objecten aldaar te behouden, zoals o.a. het monumentale pand van Cafe The Jug aan de Parkweg. Deze panden zouden na renovatie voor een schitterende aanblik kunnen zorgen aan de Kop van de Parkweg. Misschien kunnen we het bij een flinke verkiezingswinst nog terugdraaien, tenminste als de panden dan nog niet gesloopt zijn. Hier ging namelijk de volledige gemeenteraad, op Burgerbelangen na, mee akkoord. Het is jammer dat behoud van Edese (militaire) historie niet voltallig in de politiek gedragen wordt. Dit terwijl veel burgers dit graag zouden willen.De wethouder wil er niet aan om deze stallen te behouden, dit verschil van inzicht maken we als het gaat om behoud van historisch erfgoed vaker mee, het is jammer. Toch blijven wij het proberen ook al is dat best frustrerend voor onze fractie omdat je weet dat veel mensen achter je staan, maar dit als eenmanspartij in de gemeenteraad op dit punt niet is vertegenwoordigd.

Duurzaamheid (11-04-2013)Tijdens de commissievergadering BFO stonden het uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 en de stimuleringsleningen energie centraal. Of het uberhaupt verstandig voor burgers is om nu een lening af te sluiten (en dan ook nog tijdens een economische recessie) hebben wij vraagtekens bij. Wij zien liever een tegemoetkoming in de kosten omdat er er dan met eigen geld gewerkt kan worden. Desondanks zullen we wel gaan instemmen met deze duurzaamheidslening, omdat de burger hier tenminste nog kan kiezen. In tegenstelling tot de mensen die nu in Kernhem wonen, die worden namelijk verplicht aangesloten op de bio-energie centrale. Dit houd in dat mensen VERPLICHT bij de NUON klant zijn en blijven en dus niet kunnen wisselen naar een andere (goedkopere) energie-aanbieder.

Wij zijn voorstander van duurzaamheid, mits betaalbaar. Wij zijn alleen niet voor opgelegde duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het gloeilampverbod. In Ede wil men op de kazerneterreinen met een GPR waarde van 7 gaan werken, dit betekent wel dat huizenprijzen met 0,5% duurder worden. Kiest de gemeente om met een ambitieniveau GPR factor 8 te gaan werken, zoals GroenLinks en ChristenUnie dit willen dan nemen de prijzen met 10% tot 20% voor de marktpartijen toe. Mensen krijgen al lastiger een hypotheek en een hogere vraagprijs van 10.000 euro kan voor veel mensen het verschil betekenen tussen net wel of net niet de mogelijkheid om die woning te kunnen financieren.

Integratiebeleid 2013 (31-01-2013)Het is opmerkelijk dat wanneer wij bij de voorbereiding van dit agendapunt constateren dat een volgens het Edese subsidieregister (2012) ontvangende partij - stichting Fitam - niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en daardoor dus onwettig en onrechtmatig handelt. Door het ontbreken van deze inschrijving bestaat deze stichting wettelijk niet. Bij navraag bij de gemeente Ede ontvingen we een KvK-nummer van een hele andere stichting, deze is vervolgens niet te vinden in het subsidieregister en staat niet als subsidie-ontvangende partij bekend. Is het dan vreemd dat wij wensen dat de hele lijst van subsdie-ontvangers gecontroleerd wordt? Is de informatie in dit subsidieregister wel correct? Als het controleren van enkele partijen al een dergelijke grove fout oplevert, is het dan niet normaal om ALLE organisaties die in het subsidieregister voorkomen te controleren? Nee, niet in Ede, daar kan je beter je mond houden en wegkijken van dit soort zaken. Zeker wanneer het een migrantenorganisatie betreft, dat is een heilig huisje en dan wordt de boodschapper van dit 'slechte' nieuws door de politiekcorrecte goegemeente aangevallen. Op de ChristenUnie na, die net zoals onze fractie, haar controlerende taak wel serieus neemt en verzoekt om de rest van de subsidielijst op mogelijke fouten te onderzoeken. Wat overigens niet alleen geldt voor de migrantenorganisaties maar voor ELKE subsidie-ontvangende partij!


Inhoudelijk vinden we het huidige integratiebeleid teleurstellend. Er klinken altijd mooie woorden, maar de praktijk is dat de resultaten niet inzichtelijk zijn en de wel sporadische aanwezige cijfers ontzettend slecht zijn. Dit college roept wel stoere woorden, zoals geen vrijblijvendheid, maar de praktijk is dat de mate van inburgering door de migranten bepaald wordt. In onze visie een verloren kans, want als wij onze kernwaarden al niet eens uitdragen, hoe kan men dan daadwerkelijk ergens in integreren? Mannen en vrouwengelijkheid? Dat hangt er vanaf waar je wieg heeft gestaan. De landelijke PvdA wil het asielbeleid al weer verruimen zodat de bestaande problematiek alleen maar verder verergert, hoezo realiteitszin? Onze fractie werd verweten dat we niet de waarheid spraken in de kwestie van de opbouwwerker die destijds gewisseld werd vanwege het geslacht. De PvdA beweerde dat het daar niets mee te maken had. Zelfs GroenLinks was haar geagendeerde agendapunt van toen geheel vergeten. Gelukkig is hier beeldmateriaal van en hebben we de feiten er voor de kijker bij gezet. Oordeel zelf hoe integratie en emancipatie in Ede bij allochtonen wordt opgepakt en als een oplettend politicus je hier op aanspreekt dan ontken je het verhaal gewoon. Dan had het gewoon met functioneren te maken.Hierboven ziet u de gelijkwaardigheid van man en vrouw in de praktijk. Sorry, mevrouw uw wieg heeft in een ander land gestaan en dat we hier in Nederland gelijk zijn geldt alleen voor de Nederlanders. Als allochtone vrouw heeft u in ons vrije land niet dezelfde rechten. Uw mannen bepalen tot hoe ver u MAG emanciperen in onze samenleving. Gelden deze universele mensenrechten dan niet voor iedereen? Welnee en u hoeft bij ons als lokale overheid niet aan te kloppen, wij faciliteren en financieren deze vorm van apartheid en wij doen enkel wat uw mannen voor u passend vinden. Ons beleid sluiten we hier naadloos op aan. U wordt dus dubbel achtergesteld.

Locatie Turkse Moskee (13-12-2012)Het raadsbesluit met betrekking tot instemming van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van de Turkse moskee. Onze Fractievoorzitter lichtte toe dat de fractie het besluit zowel op de ideologische wijze als de praktische invulling had bekeken.

Als lokale partij is ons gedachtegoed gestoeld op Fortuynistische leest. Ruben, probeerde dan ook uit te leggen dat de fractie kanttekeningen heeft bij de Islam als zijnde godsdienst. Ook zijn wij als fractie bezorgd over de toenemende invloed van de Islam op onze Westerse maatschappij. De korte lontjes in de raadszaal waren, zoals u kunt zien op het filmpje, al niet te houden bij de inleiding en gingen meteen van het negatieve uit. Hoe verrassend kan het zijn. Deel twee, de praktische invulling moest nog aan bod komen. Uiteindelijk heeft Burgerbelangen dan ook ingestemd met de locatie voor deze nieuw te bouwen moskee én wel om de volgende redenen:

1. Er zijn geen geschikte leegstaande of alternatieve gebouwen voor de vestiging van deze moskee;

2. De bezwaren tegen de komst van een moskee op deze plek zijn bijna op één hand te tellen, zes stuks. In de wijk is dus geen sprake van grote weerstand en ook met betrekking tot de huidige moskee in deze wijk, vernemen wij nimmer klachten. Kortom, de wijk is gewend aan de moskee;

3. De huidige locatie voldoet niet meer en lijkt meer op een noodgebouw, het is dan ook niet onredelijk dat men een nieuw gebouw wenst;

4. Er komt geen extra moskee, aangezien deze in de plaats komt van de huidige moskee.

5. het bestuur van de moskee heeft zich tolerant opgesteld naar bezorgde omwonenden over o.a. het gebruik van gebedsoproepen via een minaret. Burgerbelangen is ook hier geen voorstander van en wij zien dergelijke afspraken dan ook graag vastgelegd.

Het is nu wachten op de uitwerking van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Burgerbelangen zal dit nauwlettend bestuderen, aangezien wij de architectuur in deze erg belangrijk vinden. Het gebouw moet passend zijn en dus geen zogenaamd 'Fata Morgana' gebouw.

Politicus van het jaar 2012 (12-12-2012)Net zoals vorig jaar, vond ook dit jaar weer een einddebat plaats. Een andere setting en vijf onderwerpen. Helaas was het een matig debat. Partijen zaten veelal op één lijn betreffende de gekozen onderwerpen. Gelukkig leverde het onderwerp waarvoor onze fractievoorzitter was geselecteerd nog enigszins wat 'vuurwerk' op. De komst van de mestvergister in Wekerom. Op het filmpje kunt u dit debat terugzien. Na het debat vond de uitreiking van Politicus van het jaar 2012 plaats. Online kon men op de website van de Edese Post eenmalig een stem uitbrengen op een favoriet raadslid en raadsleden konden ook eenmalig hun stem uitbrengen op een raadslid van een andere fractie. Een aantal weken terug werd bekend gemaakt dat Ruben in de top 3 stond.

De uitslag was dan ook erg spannend, want wellicht was het wel een verrassende uitslag, net als vorig jaar. Toen won Geeske Telgen deze ereprijs. Jos van Heuveln bleek het meest populaire raadslid onder de gemeenteraadsleden en 'onze' Ruben bleek de winnaar en werd uitgeroepen tot Politicus van het jaar 2012! Een mooi moment, hij was er stil van en de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat dit niet vaak voorkomt. Een mooie opsteker voor het nieuwe politieke jaar wat komen gaat. Gefeliciteerd Ruben!

Locatie Turkse Moskee (27-11-2012)Deze avond stond de verplaatsing c.q. nieuwbouw van de Turkse moskee op de agenda, althans de instemming voor de voorkeurslocatie, het voormalige Azo-terrein. Voor onze fractie is de Nederlandse identiteit belangrijk en dus willen wij niet dat de islamitische architectuur overheersend is. Iedereen moet zich thuis blijven voelen in Ede. Wel zijn wij voor vrijheid van godsdienst. Dit raadsbesluit gaat enkel om het vastleggen van de locatiekeuze, wordt dus nog vervolgd in de raadsvergadering.

Mestvergister in Wekerom (15-11-2012)Tijdens de commissie RO gaf onze fractie eigenijk al te kennen niet met de komst van een mestvergister op de Otterloseweg in Wekerom in te zullen stemmen. De gehele buurt is tegen dit plan en er heerst veel onrust in de buurt. Onze fractievoorzitter Ruben vroeg zich af of de ondernemer dit wel moet willen, als hij op zoveel verzet uit de buurt stuit, dit is ook niet goed voor de onderlinge verhoudingen. Burgerbelangen stemde, als enige fractie, dan ook niet in met de komst van een mestvergister op deze locatie. Zoveel protest en toch vrijwel een unanieme raad die ja zegt. Wat zit hier achter? Een wedstrijd welke fractie het meest voor duurzaam gaat, of moet Ede ook kunnen zeggen dat zij in het bezit is van een mestvergister? Wij weten het niet, maar de bewoners voelen zich niet gehoord door de politiek.

Spoorzone raadsvergadering (29-10-2012)De angel leek uit de discussie, want het oorspronkelijke raadsvoorstel was al behoorlijk gewijzigd. Zo blijft de spoorwegovergang op de Kerkweg voorlopig open en daarmee is autoverkeer sowieso tot 2018 mogelijk. De beslissing om deze keuze vooruit te schuiven lijkt de weg van de minste weerstand, want een tunnel kost extra geld en dat betekent dat men ergens anders op zal moeten bezuinigen. Is dit het nemen van verantwoordelijkheid? We twijfelden, anderzijds zal een discussie in de toekomst wel uitgaan van realistischere prognoses en kan de financiële situatie stukken slechter, maar ook beter zijn.De belangenvereniging 'Spoorzone Nee' was al blij met de toegift van het college de keuze uit te stellen. Dit was mede voor onze fractie de aanleiding om toch vóór het voorstel te stemmen, simpelweg omdat de mogelijkheid van een autotunnel ook mogelijk blijft. Dit betekent
dat in de volgende raadsperiode hierover uitsluitsel zal moeten komen.

Bezuinigen (comm. BFO) (25-10-2012)Dat er bezuinigd moet worden is glashelder, daar ontkomt de gemeente Ede ook niet aan. Onderhoud wegen en beheer openbare ruimte, liever niet, maar anderzijds onvermijdelijk. Tijdens het doorspitten van deze ombuigingsvoorstellen kwam onze fractie o.a. het strooibeleid tegen. Een besparing van 20.000 euro per jaar om niet te strooien op de secundaire toegangswegen. Zo merkte onze fractie in de commissie BFO op dat dit betekent dat schade die hieruit voortvloeit wel ten laste van de burger komt. Burgerbelangen wil dan ook dat deze luttele besparing niet doorgaat!

Erfgoed Bospoortgebied (04-10-2012)Wij maken ons hard voor behoud cultureel erfgoed en blijven dit doen. Veel burgers denken dat het bospoortgebied beschermd gebied is, maar de werkelijkheid is dat wanneer ondernemers of bezitters van panden een sloopvergunning aanvragen deze niet geweigerd kan worden. Uiteraard zijn er panden als gemeentelijk monument bestempeld, maar bijvoorbeeld een pand zoals cafe de Bospoort die daar al 110 jaar gevestigd is en kenmerkend is voor dit gebied heeft geen beschermde status. Zo zijn er meer van dit soort panden overgeleverd aan de waan van de dag. Dat de VVD ons soms storend vind nemen we graag voor lief, andere partijen belijden behoud enkel in hun woorden, maar voorstellen waarbij we daadwerkelijk zaken kunnen bewaren (denk aan hotel Gea, de Carrousel, jugendstill parkwegpanden) worden door alle andere politieke partijen steevast van tafel geveegd. Wij zouden graag zien dat het bospoortgebied beschermd stadsgezicht zou worden.

De Parklaan (in de raad) (27-09-2012)Vanavond vond besluitvorming plaats m.b.t. het bestemmingsplan Parklaan, een heet hangijzer. Burgerbelangen diende samen met GroenLinks/PE het voorstel in om nu alleen het traject vanaf de Poortwachter tot de Hoekelumse Eng vast te stellen. Het andere stuk kon wat onze fractie betreft later besloten worden. Eerst maar eens bezien hoeveel huizen verkocht worden in de Veluwse Poort en de komende jaren is deze ontsluiting ook nog niet nodig, dus wij snappen de haast van het college hierin dan ook niet. Veel omwonenden hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om het college op andere gedachten te brengen. Er zijn veel zorgen over het landgoed Hoekelum wat grotendeels plaats moet maken voor een vierbaansweg en een dubbelzijdig fietspad, hier is de veiligheid in het geding. Helaas was er geen meerderheid te behalen voor ons voorstel en alle collegepartijen stemden (zoals verwacht) in met het bestemmingsplan.

Het enige wat het college nog gaat onderzoeken is de verplaatsing van het theehuis, zodat de weg iets ten westen kan worden gelegd dan blijven de bomen bij Hoekelum bespaard. Tja beter iets als niets, maar overall erg teleurstellend. Het was sowieso een vreemde raadsvergadering. Tot onze verbazing stemde de voltallige oppositie tegen het plan, ChristenUnie zat namelijk tijdens de commissie vooral op de stoel van het college, dus dat was een aangename verrassing. Vreemd was het ook dat GemeenteBelangen bij de besluitvorming van het bestemmingsplan Bennekom-Oost tegen stemde. In augustus 2011 heeft de raad namelijk unaniem besloten dat de splitsing van percelen in Bennekom moest stoppen, hierop zou het bestemmingsplan aangepast worden, zo geschiedde en zo was GemeenteBelangen opeens een andere mening toegedaan. Wat zou hier nou achter gezeten hebben, druk van bevriende projectontwikkelaars wellicht?.

De ombuigingssessies (19-09-2012)De Gemeente Ede zal het het met 6 miljoen euro minder moeten gaan doen, dit betekent keuzes maken om op diverse beleidsterreinnen door forse besparingen te maken. De raad heeft gevraagd om de bezuinigingsrichting aan te geven en het college zal een nieuw voorstel gaan uitwerken met de input die zij ontvangen heeft. Als suggesties hebben zij enkele mogelijkheden aangereikt, zoals veiligheid, beheer openbare ruimte, sport, cultuur enzovoort. Voor Burgerbelangen is het belangrijk dat veiligheid de prioriteit blijft houden. Wel hebben we voorgesteld om te bezuinigen op huisvesting van migrantenorganisaties en deze onder te brengen in het huidige verenigingsleven omdat dit zorgt voor integratie in plaats van de bekende segregratie.

De Parklaan (comm RO) (13-09-2012)Straks wanneer de kazerneterreinen en het ENKA gebied volgebouwd zijn verwacht men een extra verkeersdruk op de ontsluitingswegen. Het college wil hierom de Edeseweg en kazernelaan gaan verbreden. Daar valt iets van te zeggen. De weg zal alleen de omgeving Hoekelum erg drastisch gaan veranderen, 90 bomen die gekapt moeten worden, een dubbel fietspad waar tegenliggers zoals brommers elkaar kunnen raken. De vraag is en blijft in onze ogen of dit noodzakelijk is? De huidige situatie zal tot 2020 afdoende zijn. Veel burgers zijn fel gekant tegen deze plannen omdat hun leefomgeving wel erg veranderd wordt. Ook voelen zij zich niet gehoord door het college.

Update Subsidiegelden (12-09-2012)In februari van dit jaar berichtten wij u al dat het college van B&W – naar aanleiding van onze (vervolg)raadsvragen – besloten heeft om de subsidiegelden voor haar burgers openbaar te maken op de gemeentelijke website. In de commissievergadering van 2 maart vond er volop discussie plaats, vooral de PvdA leek gekant tegen een openbaar subsidieregister en was bang voor discussies hieromtrent (welke partijen hoeveel subsidie ontvangen). In de raadsvergadering van 19 april werd het initiatiefvoorstel van onze fractie en GroenLinks/PE toch wel met algemene stemmen aanvaard. Reeds eerder dan verwacht, is het subsidieregister sinds 1 september online te vinden op de vernieuwde website van Ede. Klik hier om het register te bekijken.

Het Bospoortgebied (11-09-2012)Een actualisering van het bestemmingsplan Ede-Centrum/ Bospoort. De volgende actualisatie staat gepland voor 2022. Voor ons de gelegenheid de inhoud ter discussie te stellen en zaken veilig te stellen. Voor wie bekend is in de politiek, weet dat wanneer je akkoord gaat, dit in andere discussies weer tegen je gebruikt kan gaan worden. Drie objecten die nu slechts als beeldbepalend bestempeld zijn willen we verzilveren en behoeden tegen sloop. De drie objecten zijn: het Oude Politiekantoor uit 1928, het Oude Postkantoor en Villa Sterrenberg. De Christenunie ging weer eens (zoals wel vaker) belerend op de stoel van het college zitten en gedroeg zich als het beste jongetje van de klas om ons te wijzen op procedures, procedures en de regels. Zolang je die volgt zit je altijd goed natuurlijk. Men had er trouwens ook voor kunnen kiezen wel zaken te veranderen en mee te nemen, dit had ook burgers met eventuele wijzigingsplannen duizenden euro's aan leges kunnen schelen.

De vrijwilligersindustrie (05-07-2012)Ondanks de bezuinigen stond er een stukje nieuw beleid op de begroting. Twee opvallende posten waren € 500.000 euro voor inburgering en € 120.000 voor de organisatie de Medewerker. Dit riep bij onze fractie enkele vraagtekens op.Geen geld voor dure coördinatoren, maar geld bestemd voor de vrijwilligers zelf die in veld actief zijn en zich belangeloos inzetten. Hier pleitte onze fractie tijdens de raadsvergadering van 5 juli voor en diende dan ook een motie in om het bedrag ad € 120.000, wat voor twee nieuw aan te stellen betaalde medewerkers begroot was te gebruiken voor de vrijwilligers. Het valt onze fractie al langer op dat instellingen en organisaties kosten berekenen die door vrijwilligers worden ingevuld. Is er ergens een project dat door vrijwilligers gebeurt, dan speelt de welzijnsindustrie hier op in.Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die actief zijn in Ede, maar constateren tegelijkertijd dat taken die  door vrijwilligers gedaan worden geprofessionaliseerd worden door instellingen, die daar ruimschoots voor betaald worden. Het management wordt dus betaald en de vrijwilligers doen het allemaal gratis. Helaas stemde geen enkele andere partij in met onze motie, maar het signaal is duidelijk!

Behoud gevels Parkweg (08-05-2012)Vandaag zagen we in de commissievergadering MZ de 'welbekende' politieke draai. Tijdens de raadsvergadering van 22 maart jl. verzocht de VVD, bij monde van de heer De Groot, het college expliciet om de betreffende twee gevels op de monumentenlijst te zetten. Hetzelfde geldt voor Gemeentebelangen, waarbij mevrouw Verhoef tijdens de commissievergadering RO van 6 maart jl. alles in het werk stelde om deze gevels te behouden.

Blijkbaar was dit louter voor de bühne, want tijdens de behandeling van onze motie leek het wel alsof afgesproken was om ons voorstel tot vastlegging van behoud van deze gevels politiek niet te steunen. Tot onze verbazing gaven de VVD en Gemeentebelangen beiden aan niets te zien in deze motie.

Het zal ongetwijfeld wel iets te maken met het dragen van college-verantwoordelijkheid en het enkel formeel gezien aanwezige dualisme. Onze fractie wil dit juist juridisch vastleggen, omdat intenties wel vaker anders aflopen en de de projectontwikkelaar simpelweg anders kan besluiten. Dit weet je tenslotte nooit in deze roerige tijden. Bovendien zijn we hier als gemeenteraad voor, het stellen van kaders. Burgerbelangen is blijkbaar wederom de enige fractie die cultureel erfgoed echt veilig wil stellen. Dit vergt soms extra doorzettingsvermogen, maar goed, je wilt daadwerkelijk iets bereiken of je wilt het niet.

De Carrousel blijft behouden (18-04-2012)Afgelopen januari heeft onze fractie actie ondernomen om sloop van de Carrousel, het voormalige hotel GEA, tegen te gaan. Onze fractie diende een verzoek tot monument in. De uitkomst van ons verzoek is nog niet bekend. Men heeft hier 12 weken de tijd voor, dus onze verwachting is begin mei hierover meer te horen. De tijd heeft ons echter ingehaald, want vorige week bereikte ons het heugelijke nieuws dat het pand behouden blijft en gerestaureerd wordt. Een belegger, met voorliefde voor historische gebouwen, heeft het pand gekocht. Onze fractie is hier erg dankbaar voor. Dankzij deze persoon blijft een mooi authentiek oud stukje Ede behouden. Bij deze danken wij de huidige eigenaar dan ook en tegelijk feliciteren wij hem met deze prachtige aankoop.

Naar aanleiding van dit goede nieuws, is onze fractievoorzitter Ruben geïnterviewd voor het programma Ede Vandaag, aangezien Burgerbelangen als enige politieke partij het opnam voor de Carrousel en een actie op touw zette, die velen deed volgen. Nu wachten we nog even de berichtgeving af omtrent ons ingediende verzoek, we zijn benieuwd!

Voortgangsrapportage Integratie (04-04-2012)In de commissievergadering stond de voortgangsrapportage rondom bovenstaand onderwerp op de agenda. Kort samengevat ontbraken er veel zaken die voor onze fractie belangrijk zijn in een rapportage, zoals de specifieke kosten voor integratie, de basisinformatie ontbrak, geen overzicht van het aantal nieuwkomers en geen cijfers m.b.t. de taalachterstanden.

Wat onze fractie betreft is het huidige beleid een aanfluiting. Onze fractie uitte een aantal zorgpunten, zoals het etnisch ondernemerschap: 1500 mensen aangeschreven, 80 intakes, 20 gegadigden en uiteindelijk 4 starters verdeeld over de afgelopen 3 jaar!

Onze fractievoorzitter ontketende een ware discussie met de opmerking dat verenigingen op basis van afkomst niet bevorderlijk zijn voor de integratie, maar dat dit juist segregatie in de hand werkt. Neem het buurthuis aan de Katenhorst, waar iedereen welkom is en de Marokkaanse Vereniging, op nog geen 100 meter afstand. Waarom een aparte vereniging, het buurthuis kan uitstekend dienst doen in het kader van ontmoeten en verbinden, net als bijvoorbeeld sportclubs. Er valt met integratiebeleid in Ede nog een wereld te winnen!

Sloop gevels parkweg (22-03-2012)Eindelijk wordt er gebouwd, daar zijn we blij mee, want dat het 30 jaar heeft moeten duren is schandalig, maar wat onze fractie betreft gaat dit niet ten koste van de schitterende gevels die er nog zijn. De gevels kunnen worden verankerd, staat beschreven in het plan. Het gaat onze fractie met name om de woorden, kunnen en worden. Dat is te vrijblijvend. Op financieel gebied is het waarschijnlijk gunstiger om de gevels te slopen en met de huidige beschrijving in het plan ligt de weg open om deze gevels simpelweg af te breken.Burgerbelangen vindt dit een gemiste kans, zeker gezien het raadsstuk voor ons ligt en de gemeenteraad er ook voor kan kiezen dit wel vast te leggen. Helaas, alle partijen m.u.v. Burgerbelangen stemden volledig in met het plan.

Ede 2025 EdeFM (21-03-2012)Deze woensdagavond was onze fractievoorzitter gezellig te gast bij EdeFM, alwaar hij de visie van Burgerbelangen kon toelichten over Ede in 2025. Het interview kunt u hieronder beluisteren. Het gaat over activiteiten op zondag, creatiever bouwen op de Veluwse Poort en het bewaren van de Edese identiteit.


Update Horstenwijk (28-02-2012)

Het heeft een jaar geduurd, maar er wordt eindelijk actie ondernomen m.b.t. de drive-in woningen problematiek in de Horstenwijk. Een jaar geleden, op 25 februari 2011, stelden onze fractie al raadsvragen (zie voor meer informatie de website, recent: 2010-2011) over de verpaupering van de wijk en de wegtrekkende jonge gezinnen.We hebben o.a. met de Bewonerscommissie Drive-in Woningen Veldhuizen en diverse bewoners gesproken en op 19 oktober 2011 samen met de fracties van SGP en CDA wederom vragen gesteld over de 'illegale appartementen' en de overlast in de wijk,doordat de drive-in woningen niet door gezinnen, maar door studenten en buitenlandse werknemers bewoond worden.

Deed de PvdA wethouder de problematiek destijds nog af met de opmerking dat het wel mee viel en dat er geen sprake was van verpaupering. Nu is men toch bij zinnen gekomen en heeft het college van B&W dan onlangs eindelijk besloten om te gaan optreden tegen dergelijke bewoning van de drive-in woningen. De woningen moeten namelijk als eengezinswoning gebruikt worden en de wethouder verwacht dat de problematiek aan het einde van dit jaar verleden tijd is. Wij hopen dat de huizen gauw weer beschikbaar zijn voor (jonge) gezinnen en de overlast tot het verleden behoort, wij houden het in de gaten!

Update Subsidiegelden (27-02-2012)

Het leek even niet gaan te gebeuren, maar het college van B&W heeft onlangs – naar aanleiding van onze (vervolg)raadsvragen – besloten om de subsidiegelden voor haar burgers openbaar te maken op de gemeentelijke website. In eerste instantie hield het college de boot af. Daar nam onze fractievoorzitter geen genoegen mee en ging door met raadsvragen. De toonzetting werd scherper, de gemeente werd een paternalistische houding verweten.Wij zijn blij dat het college door heeft dat het niet inzichtelijk maken van subsidiegelden niet meer van deze tijd is. Het college heeft toegezegd de subsidies te gaan publiceren en neemt nu wel aan dat een plaatsing op de gemeentelijke website een goede suggestie is. Onze fractie blij met dit resultaat, het geeft aan dat doorvragen zeker zinvol kan zijn. Tijdens de raadsvergadering van april zal dit onderwerp nogmaals aan de orde komen, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van Burgerbelangen en GroenLinks/PE. We zijn benieuwd naar de transparantie van de andere partijen.

Sloop Carrousel (31-01-2012)

Onlangs vernam onze fractie uit het lokale dagblad dat er wederom een stukje authentiek Ede van de kaart geveegd wordt, dit maal staat de sloop van het voormalige hotel GEA - het huidige restaurant de Carrousel - op de planning. Wederom een projectontwikkelaar met moderne plannen voor alweer een appartementencomplex, in het toch al volgebouwde gemoderniseerde Ede centrum, waar overigens al enorm veel appartementen geruime tijd te koop staan. Het centrum bestaat straks alleen nog maar uit moderne hoogbouw, zonder emotie en karakter, zonde!Alle partijen roemen cultuur erfgoed in hun programma's, maar geen enkele partij neemt het er daadwerkelijk voor op. Onze fractie voelde zich wederom geroepen om het op te nemen voor dit stukje authentiek Ede. Zowel namens Burgerbelangen als namens de fractievoorzitter is er een verzoek tot gemeentelijk monument ingediend bij de gemeente voor dit pand. Of het verzoek gehonoreerd gaat worden, weten we niet, maar het is zeker het proberen waard, niets doen is geen optie voor onze fractie.

Inzage subsidiegelden (16-01-2012)

Op 14 november 2011 heeft Burgerbelangen raadsvragen gesteld over dit onderwerp. Jaarlijks vloeit er een bedrag van 30 miljoen euro aan subsidies uit de gemeentelijke kas naar zo'n 350 organisaties binnen de gemeente Ede. Het is dan ook vreemd en onacceptabel dat de gegevens niet inzichtelijk zijn voor burgers. Onze fractie pleit er dan ook voor om een subsidieregister online op de gemeentelijke website te publiceren, zodat alle burgers kunnen zien welk bedrag naar welke organisaties gaat.Ook baart het ons zorgen dat er weinig controle lijkt te zijn op de salarissen die toegekend worden. Onze fractie wil vervelende excessen voorkomen, zoals destijds bij de Utrechtse Stichting Jongeren in Actie, waar twee coordinatoren maar liefst een bedrag van 70.700 euro per jaar in eigen zak staken. Op 13 december 2011 kregen we antwoord van het college op onze vragen. De antwoorden schoten bij onze fractie in het verkeerde keelgat. Er werd even tussen neus en lippen door geconstateerd dat de burger geen behoefte heeft aan inzage in de subsidiestromen. Ach het is tenslotte belastinggeld van de burger. De burger heeft zelfs recht op inzage hiervan! De paternalistische opstelling van het college staat in elk geval haaks op een transparante overheid die haar burgers proactief informeert. Onze fractie heeft dan ook op 5 januari 2012 wederom gereageerd met vervolgvragen op het beschamende antwoord van het college, wat zij tevens afdeden met de smoes de content op de gemeentelijke website beperkt te willen houden , omdat de hanteerbaarheid door dergelijke informatie aangetast wordt. Het moet niet gekker worden.

Gelukkig is Burgerbelangen niet gebonden aan dergelijke cosmetische beweegredenen. Wij hebben het college dan ook verzocht om onze fractie z.s.m. een digitaal overzicht van de subsidiestromen te doen toekomen, zodat wij de gegevens in elk geval wel online kunnen plaatsen. Als reactie op de vraag over het controlen van de subsidies en eventuele zelfverrijking, kregen we het antwoord dat de Balkenendenorm gehanteerd wordt en dat salariskosten alleen vermeld dienen te worden in de jaarverslagen indien zij hoger zijn dan deze norm. Dit vinden wij ook vreemd, aangezien deze norm maar liefst 176.000 euro bedraagt, dit betekent dat er geen inzicht is op zelfverrijking.Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college en het lijkt ons dat zij er niet omheen kunnen om een online subsidieregister in te stellen, zeker niet nu de provincie Gelderland dergelijk register sinds begin dit jaar hanteert op haar website.

Indien het college wederom met dergelijk beschamend negatief antwoord zou komen, zou de volgende stap zijn om via de gemeenteraad een voorstel in te dienen. Onze fractie werd vandaag echter benaderd door de fractievoorzitter van GroenLinks/PE die het met onze standpunten hierin eens is en op voorhand hebben onze fracties reeds een initiatiefvoorstel ingediend, met het verzoek deze op de agenda te plaatsen voor de commissievergadering van maart 2012. Het zou het college sieren indien zij al eerder met de conclusie komen dat Burgerbelangen hier terecht een punt heeft en zij ons een toezegging doen om dergelijk openbaar subsidieregister in te stellen op de website van de gemeente Ede.

ga verder terug... periode 2010-2011