Kadernota Integrale Veiligheid (28-11-2011)

In de afgelopen commissievergadering AZM stond genoemde nota voor de periode 2012-2014 geagendeerd ter besluitvorming. Onze fractie is uiteraard verheugd dat dit onderwerp ook na de verkiezingen nog prioriteit heeft voor het college. Onze fractie heeft aangegeven van mening te zijn dat opvoeden geen taak is van de overheid en vindt dat ouders van overlast gevende jongeren verantwoordelijk zijn en blijven. Onze fractie is benieuwd wat er gedaan wordt als de reeds ingezette maatregelen niet helpen. Wij zijn er voorstander dat - indien van toepassing - de betreffende ouders gekort worden op hun bijstandsuitkering, als andere aanvullende maatregelen geen effect hebben opgeleverd.Ook is het onze fractie ter oren gekomen dat men niet meteen aangifte kan doen en hiervoor vaak een afspraak moet maken. Als wij dan in het stuk lezen dat 10% minder aangiftes een doelstelling is, vragen wij ons af of het niet meteen kunnen doen van aangifte dan een creatieve manier is om deze doelstelling te behalen? Daarbij komt ook nog eens dat men veelal geen aangifte durft te doen wegens represailles. De portefeuillehouder, de burgemeester, reageerde erg kritisch op onze bijdrage. In elk geval heeft hij toegezegd om de politie eens uit te nodigen, zodat de fracties hierover meer duidelijkheid zouden kunnen krijgen, onderwerp wordt vervolgd.

Lokale vs Nationale Ombudsman (28-11-2011)

In de afgelopen commissievergadering AZM stond een van onze speerpunten geagendeerd, namelijk 'aansluiting bij de Nationale Ombudsman'. Natasja Peters voerde het woord namens Burgerbelangen en gaf weer waarom onze fractie het beter vindt om aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman. Het college benoemt als belangrijk punt het informele karakter van de gemeentelijke ombudscommissie en stelt voor om de huidige vorm voortzetten voor de periode 2012-2018.

Echter kort samengevat is het informele voor de burger van minder belang en is deze erbij gebaat dat een klacht onafhankelijk en op een spoedige en adequate manier wordt afgehandeld. De huidige gemeentelijke ombudscommissie doet er veel te lang over en biedt te weinig deskundigheid. Dit geeft de commissie zelf ook aan en is zelfs van mening dat de huidige werkwijze niet voortgezet dient te worden.Daarbij opgeteld geniet de Nationale Ombudsman reeds bekendheid en is zodoende makkelijk en snel te vinden voor de burger. Niet voor niets zijn al onze buurgemeenten naar tevredenheid bij de Nationale Ombudsman aangesloten. Helaas, we hadden ook niet anders verwacht, dualisme speelt geen grote rol in de Edese gemeenteraad, de coalitiepartijen waren al akkoord met het voorstel en er zal wederom geen aansluiting zijn bij de Nationale Ombudsman. Het CDA stelde nog een aantal zogenaamde 'kritische' vragen in de eerste termijn, maar was meteen overslag na het antwoord van de portefeuillehouder, de burgemeester. Het enige wat er tot onze teleurstelling dan ook uitgekomen is, is een aangepast raadsvoorstel voor 15 december a.s. U begrijpt uiteraard dat wij tegen de voortgang stemmen. De huidige vorm zal nu wel twee jaar eerder geëvalueerd worden en het resultaat zal in december 2013 wederom ter besluitvorming voorliggen en hopelijk gaat het college zich dan toch eens realiseren dat aansluiting bij de Nationale Ombudsman een beter alternatief is.

Sloop Cavaljeschool (17-11-2011)

Tijdens deze raadsvergadering heeft Burgerbelangen ingestemd met de programmabegroting 2012 - 2015 en nog even kort ingezoomd op de ontbrekende woonvisie en op de raadsvragen omtrent subsidiestromen. De wethouder gaf aan dat hij hier al over gesproken heeft in het college en dat we op korte termijn antwoord kunnen verwachten. Tevens is het amendement, welke door onze fractie mede is ingediend, m.b.t. het openhouden van de overdekte bewaakte fietsenstalling in Ede-centrum aanvaard met algemene stemmen. Ook zijn enkele moties, welke mede door onze fractie zijn ingediend, aanvaard. Tenslotte begrepen we van de wethouder dat de woonvisie in februari komt, we zijn benieuwd! Uitgebreide verslagen van de raadsvergaderingen zijn na te lezen op de website van de gemeente Ede.

Ander belangrijk agendapunt voor onze fractie deze avond betrof het bestemmingsplan Telefoonweg/hoek Veenderweg, oftewel de sloop van de Cavaljéschool. Deze school is al jaren aan vervanging toe en het bestuur heeft een plan gemaakt met bouwbedrijf Kelderman voor herbouw, in combinatie met een appartementencomplex, een kantoorpand en een kinderdagverblijf. Het traject is reeds 6 jaar geleden gestart, helaas voor onze tijd. In de commissievergadering heeft onze fractie reeds uitgebreid stil gestaan bij dit plan en verschillende zorgen geuit, zoals historisch erfgoed van de school, de woningmarkt, verkeersveiligheid en uitzicht en lichtinval voor omwonenden.Onze fractievoorzitter hield tijdens de raadsvergadering een uitgebreid betoog voor het behoud van de school vanuit het perspectief van historisch erfgoed, maar dit mocht helaas niet baten. Het was een aangenaam betoog om naar te luisteren en het was dan ook jammer dat hij onderbroken werd en vervolgens daarna zijn verhaal niet af mocht maken, omdat hij al over de gereserveerde tijd heen was.

Burgerbelangen vindt het zorgelijk dat in onze mooie gemeente veel van de Edese historie afgebroken is. Met de sloop van dit gebouw wordt wederom een stukje charme weggehaald uit het centrum en verruild voor kille moderne architectuur. De school bestaat sinds 1890, maar het gebouw dat gesloopt gaat worden stamt uit 1931. Het is dus reeds eerder gesloopt. Wij hoopten dat dit niet nogmaals zou gaan gebeuren.Het huidige gebouw staat er dus alweer 80 jaar, wat voor Edese begrippen een lange historie is en tevens het laatste authentieke gebouw op deze plek. In zijn betoog haalde onze voorzitter Ruben ook het Marnix gebouw nog even van stal. Een gebouw wat ook niet direct monumentale waarde had, maar wel gedeeltijelijk bespaard werd van de ondergang, mede door de historische gevoelens die oud leerlingen koesterden, hier voerde sentiment duidelijk de boventoon. Delen van het oude Marnix zijn nu wel opgeteld bij de Edese historie en het behoud van deze delen is dus een aanwinst gebleken.

Ander punt voor onze fractie betreft de bouw van het zoveelste appartementencomplex in het centrum, waar inmiddels al veel te koop staat. Huidige verkopers worden op slot gezet en de projectontwikkelaar verstoort ons inziens de markt. Daarbij komt nog eens dat we een enorme problematiek hebben met wachtlijsten voor huur in Ede. Zijn betaalbare huurappartementen niet een betere optie. Helaas kon onze fractie, gezien de tijd, deze punten niet meer benoemen in de raadsvergadering.

Het betoog van Ruben werd besloten met de mededeling dat hij graag de cultuur historische meetlat in deze raadszaal wil introduceren en dat hij hoopte dat vlak voor de finish anders besloten werd. Helaas was Burgerbelangen de enige fractie die tegen dit bestemmingsplan stemde.

Subsidie-regelingen (14-11-2011)

Ruim 30 miljoen euro aan subsidies voor 350 instellingen gaat er rond in de gemeente Ede. Daar zullen ongetwijfeld veel goede dingen voor gebeuren, maar naar welke instanties het geld gaat is niet inzichtelijk voor de burgers van Ede. Op de site van de gemeente Ede is het nergens te vinden. Wel spreek je als gemeenteraad de plafonds af, dus bijvoorbeeld maximaal 86.500 euro subsidie voor jeugdsport, maar hoeveel, naar welke organisaties en op basis waarvan? Door wie wordt het verdeeld en op welke basis? Raar eigenlijk, als politieke partij heb je door middel van de begroting wel inbreng over gemeentelijke gelden en kan een kostenpost van 25.000 euro veel gesprekstof opleveren, maar een zak subsidie van 30 miljoen euro doet dit blijkbaar niet. Is dit een stilzwijgend verbond over geld dat via een omweg vergeven kan worden om de discussie buiten de raad te kunnen houden?

Onze buurgemeente Wageningen heeft onlangs besloten om subsidies online inzichtelijk te maken. Burgerbelangen heeft raadsvragen gesteld over dit onderwerp en wil dat dit in Ede ook gaat gebeuren. Het had zelfs al gebeurd moeten zijn. Het is vreemd dat je als burger niet kunt vinden waar dit geld allemaal heengaat.Deze principiële politieke discussie is in Ede niet eerder gevoerd, het zijn voornamelijk technische invullingen op regels die op de agenda staan. Op 12 september werd de subsidieverordening van 2007 aangepast en probeerden we dit gesloten traject open te breken door zelf tijdens deze commissievergadering van Algemene Zaken een 'politieke' discussie hierover op gang te brengen, helaas werd deze in de kiem gesmoord.

Begroting 2012 - 2015 (10-11-2011)

Een sluitende begroting ligt er voor 2012, daar ging de discussie tijdens de algemene beschouwingen in deze raadsvergadering veelal niet over, deze was meer verschoven naar de bijgevoegde grondnota. Hierin was een afname van resultaat van 16,6 miljoen euro te vinden, terwijl bij de kazerneterreinen een totaalrisico van 28,7 miljoen euro ligt (blz 165 van de programmabegroting 2012-2015). Aangezien men met de woningen op de kazerneterreinen veel mensen van buiten Ede wil aantrekken, hebben wij gekeken naar de cijfers van vertrek en vestiging binnen Ede tussen 2004 en 2010.Hieruit blijkt dat er per jaar ongeveer 4000 mensen in de Gemeente Ede gaan wonen, maar er jaarlijks meer mensen uit Ede weggaan. Burgerbelangen ziet hierin een bevestiging dat het net zo belangrijk is om mensen in Ede te behouden. De enige reden dat we als gemeente Ede groeien is omdat er meer mensen geboren worden dan dat er sterven. Met de naderende vergrijzing verandert dit plaatje.

Sloop monumentale stallen (19-08-2011)

Burgerbelangen maakt zich zorgen over de sloop van enkele monumentale stallen op het kazerneterrein.Door sloop wordt de geschiedenis incompleet. De manege, vroegere smidse en het magazijn worden bijvoorbeeld wel bewaard, maar de vijf voormalige paardenstallen die hierbij horen, worden als de huidige koers doorzet gesloopt. Burgerbelangen wil geen sloop van deze monumentale objecten.

De stallen uit 1908 zijn uniek in Nederland. Bovendien zijn er bedrijven die dergelijke objecten kunnen herbestemmen, herontwikkelen of kunnen veranderen in toekomstige blikvangers. Deze mogelijkheden dienen in ieder geval onderzocht te worden. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat indien er straks woningen staan deze stallen bijvoorbeeld als garages gewild zijn. Momenteel worden de stallen tijdelijk verhuurd en ook sommige huurders zouden dit nu al liever permanent zien. Hieronder het interview op Ede FM rondom genoemd onderwerp.

Commissie MZ (01-06-2011)

Het minimabeleid stond op de agenda, Burgerbelangen had slechts een kleine toevoeging over de langdurigheidstoeslag voor bijstandsgerechtigden. Dat geld zien we liever op een andere wijze naar de minima gaan. Mensen die vijf jaar in de bijstand zitten krijgen een langdurigheidstoeslag.Wij vinden dit onverstandig en niet stimulerend om mensen de arbeidsmarkt op te krijgen. Zeker gezien veel mensen er vaak toch al op achteruitgaan als ze gaan werken, omdat ze nergens meer voor in aanmerking te komen (armoedeval).

Dergelijke toeslag zal dit alleen maar verder doen toenemen. Overigens vinden wij het betoog van de ChristenUnie dat men geen geld heeft om zich netjes te kleden voor een sollicitatie erg vergezocht. Wij zien menigeen al staan in een zondags pak voor bijvoorbeeld een baantje als schoonmaker of productie-medewerker. Bovendien voldoet in o.a. (kantoor)functies een gestreken blousje ook al en zijn er ook andere manieren om goedkoop aan kleding te komen, dit is niet onmogelijk.Dan de perspectiefnota met o.a. plannen van de (PvdA) wethouder om buurthuis de Maanen in de Maandereng te sluiten en om niet verder in Promapa te investeren. Deze kunnen ook niet op onze steun rekenen. Het is ons inziens de omgekeerde wereld dat wij als rechtse partij moeten pleiten om hierop niet te bezuinigen. Wij begrijpen dit ook niet. Wel migrantenverenigingen volledig subsidieren zodat zij in eigen kring activiteiten voor henzelf kunnen organiseren (dus segregratie bevorderend) en integratie bevordende zaken (mensen Nederlands leren, wegwijs maken in de Nederlandse samenleving, etc.) minder noodzakelijk achten.

Afvoerputje Veldhuizen? (31-05-2011)

Gouden bergen zijn er al bijna tien jaar beloofd, weet u het nog? Zo ook vlak voor de verkiezingen in 2010 was zo'n herstructurering ineens weer erg belangrijk. Er wonen tenslotte veel kiezers die graag leefbaar en prettig willen wonen. Twee weken na de verkiezingen werd bekend gemaakt dat Woonstede zich terug trok, de situatie was economisch ineens niet rendabel. Knap stukje acteerwerk hoe men voorspiegelde hoe belangrijk de nodige herstructering is, terwijl zij al wisten dat deze er niet zou komen. Timing is in de politiek erg belangrijk.

Anno 2011 is er zelfs een voorstel om niet ALLEEN de nieuw te bouwen projecten, maar nu zelfs de noodzakelijke wijkvernieuwingen in de openbare ruimte ook niet meer door te laten gaan. Men wil gaan bouwen in Kernhem, Enka en op de kazerneterreinnen en Veldhuizen A hangt als een molensteen om de nek. Kortom men wil er vanaf, wellicht zal dit tijdens de verkiezingen in 2014 weer anders zijn?Gelukkig hebben wij en enkele actieve buurtorganisaties gepleit dat tenminste het opknappen van deze wijk niet mag stoppen. Gelukkig lag dit stuk ter bespreking. Er volgt nog een commissie-vergadering ter besluitvorming (deze is cruciaal) en wij zullen ons sterk maken dat in ieder geval een gedeelte van de beloofde gouden bergen nu eindelijk eens verzilverd zullen gaan worden. Belofte maakt tenslotte schuld!

Sloop Kazernegebouwen (31-05-2011)

Nog geen piketplaatje staat er in de grond, desondanks ligt er een plan om bijna 40% van de in eerste instantie cultureel waardevolle 38 gebouwen te slopen. Onze fractie vindt het vreemd dat dit nog even snel voor de zomer besloten dient te worden. Het slopen van cultureel erfgoed druist in tegen onze politiek. We moeten juist zoveel mogelijk historische gebouwen bewaren voor volgende generaties. We zullen hier tijdens de raadsvergadering op terugkomen.

Stilte voor de storm (19-05-2011)

Tijd voor een update, want het is momenteel even wat rustig op onze website bij de rubriek 'recente bezigheden', echter dit wil niet zeggen dat onze fractie niets om handen heeft. Integendeel, het is momenteel erg druk in politiek Ede. Naast de reguliere commissies is er zelfs een extra commissie ruimtelijke ontwikkeling ingepland van 14.00 tot 23 uur, geheel gewijd aan het nieuwe bestemmingsplan agrarisch buitengebied. Er zijn maar liefst 455 zienswijzen tegen dit plan ingediend, dus het draagvlak vanuit de bewoners van het buitengebied is niet erg hoog. In de commissie van 24 mei a.s. zullen de indieners mogen inspreken.

Een ander omvangrijk project wat op de agenda staat is de Veluwse Poort m.b.t. de kazerneterreinen en de Parklaan. In het kader van de kazerneterreinen heeft onze fractie op 9 mei jl. ook deelgenomen aan een excursie. Met een bus bezochten o.a. verschillende leden van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, leden van de stuurgroep en projectmanagers een aantal gerealiseerde referentieprojecten in de omgeving, met als doel een beeld te krijgen van mogelijke woningbouwontwikkelingen op de kazerneterreinen. Zo hebben we rondgekeken in de woonwijk "Tussen de Lanen" in Doorwerth, in de wijk "Monnikenhuizen" in Arnhem en ten slotte in "Vathorst" in Amersfoort. Indrukken indrukken ...

Tevens staan de jaarrekening 2010 en de perspectiefnota 2012 - 2015 ook nog op de agenda. In mei en juni dus volop aan de bak met de commissievergaderingen en twee raadsvergaderingen van 14.00 tot 23.00 uur. Tenslotte vindt er ook nog een extra raadsvergadering plaats op 1 juni rondom het bestuursakkoord tussen VNG en het Rijk.

Horstenwijk problematiek (25-02-2011)

In de Horstenwijk (Veldhuizen A) ondervindt men nog immer overlast naar aanleiding van verhuurde en verbouwde drive-in woningen. Burgerbelangen had deze problematiek al hoog op de agenda staan én in het verkiezingsprogramma 2010-2014. In 2007 heeft het college enkele maatregelen genomen, maar blijkbaar niet met succes.

Onze fractie heeft om opheldering gevraagd bij het college, want wat eens een leuke wijk voor jonge gezinnen was, is nu een verpauperde wijk. Gezinnen zijn weggetrokken of overwegen te verhuizen. De huizen worden opgekocht en onderverhuurd aan voornamelijk studenten of Poolse- en Duitse werknemers. Tevens zijn er huizen verbouwd tot illegale appartementen.

In 2007 is er actie ondernomen door de gemeente en zijn er dwangsommen verstuurd en daarna was het stil. Wij willen van het college weten wat de status hiervan is en of het college ervan op de hoogte is dat problemen alleen maar toegenomen zijn. Ook willen wij weten of de gemeente nog voldoet aan de toezegging om te controleren op de brandveiligheid van de studentenwoningen en wat zij gaat doen aan de overlast, want voor de bewoners is de maat vol!

Fraude met uitkeringen (17-02-2011)

In Nederland worden nog immer op grote schaal uitkeringen verstrekt aan mensen die bij de gemeente waar ze wonen onbekend zijn. Dit blijkt uit cijfers van het UWV. Dit is te wijten aan het feit dat de adresbestanden van het UWV en Belastingdienst nog steeds niet gekoppeld zijn aan de GBA van de gemeenten. Men is dus onvindbaar voor het betalen van boetes en belastingen, maar ontvangt wel een uitkering.

Uiteraard is onze fractie benieuwd naar de situatie in Ede. Wij hebben daarom het college dan ook raadsvragen hierover gesteld. Wij willen weten of onze gemeente al bekend was met deze problematiek en om hoeveel personen het in Ede gaat en wat zij met deze informatie gaat doen.

Tevens willen wij weten of de Gemeente Ede zicht heeft op de verblijvende (tijdelijke) werknemers uit voornamelijk Oost-Europa in Ede. Zij rijden veelal rond met een buitenlands kenteken, maar zijn ingezetenen van Ede én dus verplicht om wegenbelasting te betalen. Doen zij dit en voert de gemeente controles uit op inschrijving bij de gemeente (GBA)?

Nieuwe kerk in landschap (03-02-2011)De raadsvergadering van 3 februari 2011 stond voornamelijk in het teken van de bouw van een nieuwe kerk aan de Lunterseweg 25. De term burgerparticipatie is tegenwoordig erg populair, maar bij dit onderwerp verdient het zeker geen pluim! De fractie van Burgerbelangen begrijpt de noodzaak van de gereformeerde gemeenschap, momenteel gehuisvest in de schitterende Nieuwe Kerk, in hun zoektocht naar een eigen kerkgebouw. Echter de locatie, middenin het buitengebied Doesburg, is naar onze mening niet geschikt!

Opmerkelijk ook omdat wethouder Van de Pol in de commissie RO zelf ook aangaf dat dit grote gebouw van maar liefst 28 m. hoog niet in deze omgeving past, maar het dan toch doen, onbegrijpelijk! Men vindt dat het nieuwe gebouw zal passen in Kernhem vlek C, de huidige omwonenden doen niet ter zake. We moeten eerst nog maar eens zien of er überhaupt woningbouw zal komen in vlek C. Eerst eens bezien hoe het met de verkoop van de woningen op de Veluwse Poort gaat, terwijl de bevolking in toekomst juist zal gaan krimpen.Ook de verkeerssituatie is niet ideaal. Het betreft een gevaarlijke weg. Men zet vervolgens een project in gang rondom een eventuele herinrichting. Dit moet gereed zijn voordat de kerk klaar is, maar het onderzoek moet nog komen dus nog niets is zeker qua verkeersveiligheid, terwijl de bouw dan al in gang gezet is. Voor onze fractie voelt het bouwen van een nieuwe kerk tevens als water naar de zee dragen. Ede is rijk aan kerkgebouwen en in 2010 zijn de Noorderkerk en de Akker beiden verkocht i.v.m. een terugloop van kerkgangers. Als deze gemeenschap straks de Nieuwe Kerk verlaat, kan deze dan wellicht hetzelfde lot tegemoet zien? Burgerbelangen wil juist de bestaande kerken voor leegstand behoeden.

Helaas stemde een meerderheid voor de bouw van deze nieuwe kerk (36/3). Veel vraagtekens hebben wij bij GroenLinks die instemde met dit plan, een enorm gebouw met 200 parkeerplaatsen middenin het groen.

Nieuw veiligheidsplan (12-12-2010)

Op donderdag 9 december werd het concept in een informatiebijeenkomst toegelicht. De burgemeester begon met de mededeling dat overlast gevende jongeren hard aangepakt zullen worden. Dit om de rust in de omgeving van het Proosdijpark, de Valkestein, het Soembaplein en Rozenplein te doen terugkeren. Voortaan worden deze jongeren én hun ouders door de burgemeester opgezocht en wie wil krijgt een zorgtraject aangeboden. De notoire overlastgevers én hun ouders krijgen een brief van de gemeente , waarin zij gewaarschuwd worden voor de gevolgen en indien nodig volgt een preventieve dwangsom. Ook komt er een zogenaamde VIP-behandeling (Very Irritating Policy), waarbij de verdachten van misdrijven snel worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hiervoor geldt een versneld traject. Burgerbelangen is blij met de harde aanpak in samenwerking met de betrokken instanties.

Vervolgens volgde een toelichting over het nieuwe veiligheidsplan 2011 - 2014. Meer Toezicht is een wens vanuit het college, een goede start, echter toezichthouders hebben te weinig bevoegdheden. Een enorme toename van inbraken (al geruime tijd bekend overigens) baarde veel zorgen. Een opmerking vanuit onze fractie betrof de toenemende trend van overvallen (op de huiselijke omgeving), dit ontbrak in het plan. Men gaf aan dat dit nog te summier is om mee te nemen. Preventief zou dit volgens onze fractie toch meegenomen kunnen worden. In de afgelopen weken zijn er al 3 overvallen gepleegd! De burgemeester gaf vervolgens aan dat de overvallen momenteel topprioriteit hebben, goed om te horen!

Het plan zal in elk geval nog in de commissie AZM besproken worden, waarna het door de gemeenteraad goedgekeurd dient te worden. Wij houden u op de hoogte. Suggesties zijn altijd welkom!

Terug naar politieke correctheid? (29-11-2010)De commissie AZM stond op 29 november grotendeels in het teken van het rapport "Het verschil mag er zijn". De gemeente ontvangt van Het Rijk een eenmalig bedrag van vier miljoen euro voor maatregelen tegen overlast gevende jongeren. Een pittige discussie volgde, die uiteindelijk uitmondde in wat men wel en niet mag zeggen. De PvdA begon al te steigeren bij de term " de Marokkanengemeenten" een term die landelijk aangemerkt is.

Onze fractievoorzitter kreeg meerdere malen een interruptie te verwerken in zijn eerlijke betoog, waarin problemen bij naam benoemd werden. Met name PvdA en GroenLinks maakten een probleem van de term "Marokkanen". Aangezien dit rapport de groep overlast gevende jongeren van Marokkaanse afkomst betrof, dient dit ook bij naam benoemd te worden. Burgerbelangen verwijst dan ook niet naar de gemeenschap in zijn algemeen. Zo stelde de fractie van Burgerbelangen vragen over wat er wordt bedoeld met het stimuleren van etnisch ondernemerschap.Wij juichen het ondernemerschap toe, maar stimulatie moet niet afhankelijk zijn van etniciteit. Daarbij wil onze fractie ervoor waken dat we geen dominant straatbeeld krijgen van etnische ondernemers, zoals in sommige wijken in Nederland het geval is. Ook ontkende de fractie van de PvdA het mentaliteitsprobleem. Deze jongeren luisteren niet naar de Nederlandse autoriteiten, maar nemen meer aan van volwassenen van eigen afkomst.

De wedervraag van onze fractievoorzitter waarom er dan geld vrijgemaakt is voor de inzet van (Marokkaanse) buurtvaders werd dan ook de PvdA ontweken. Volgens de PvdA zijn de huidige problemen met Marokkanen te wijten aan sociaal-economische achterstand en dienen we de cultuur voor het gemak maar even weg te laten. Burgerbelangen is van mening dat cultuur ook een grote rol speelt bij de problemen en het moet afgelopen zijn met de krampachtigheid. Problemen oplossen kan pas als ze daadwerkelijk benoemd worden! Jammer dat er anno 2010 nog steeds sprake is van struisvogelpolitiek!

Monumentenbeleid (11-11-2010)De raadsvergadering van 4 november jl. werd op 11 november vervolgd. Een belangrijk agendapunt betrof de 'nota erfgoed' oftewel het monumentenbeleid. Onze fractievoorzitter hield een kort betoog, zie hierboven voor de rebound :-).

Kort geschetst is Burgerbelangen blij dat het college tot inzicht is gekomen voor wat betreft het cultureel erfgoed in onze gemeente. Behoud van cultureel erfgoed staat hoog in het vaandel bij onze fractie en het college had een aardige variant (B) omschreven, maar voor Burgerbelangen was deze net een tandje te kort. Wij stemden dan ook tegen deze variant, maar vóór variant C, een uitgebreidere versie. De meerderheid ging echter met het college mee.

Parkeren Stadspoort (08-11-2010)

Ze zijn weer volop ter sprake, de welbekende parkeerproblemen rondom de Stadspoort! De winkeliersvereniging Stadspoort Ede is het zat, zij proberen al ruim 2 jaar de parkeerproblemen onder de aandacht van de gemeente te brengen. Door de toename van evenementen bij Cinemec is er ook een enorme toename van genoemde problemen. Bezoekers van Cinemec geven er de voorkeur aan om gratis te parkeren op de terreinen, bestemd voor het winkelend publiek en in de straten, met name in de Dubceksingel. De winkeliersvereniging zou graag zien dat er een permanente blauwe zone, zoals bij winkelcentrum Bellestein, gerealiseerd wordt.


foto uit 2004: bewoners creëerden zelf al oplossingen voor een gegarandeerde parkeerplek

De fractie van Burgerbelangen heeft dan ook de volgende raadsvragen aan het college gesteld:

1. De parkeerproblemen zijn al geruime tijd een doorn in het oog van winkeliers en omwonenden bij de Stadspoort. Ten tijde van de bekendmaking van de plannen van 'Valley Center' (2005/2006) zijn door de toenmalige stichting SKV-Rietkampen (Stichting Koepel VvE-Rietkampen) o.a. de parkeerzorgen al geuit bij toenmalig wethouder Simon van de Pol. Parkeren bij Cinemec bedroeg destijds nog € 1,00. Inmiddels zijn we 4 jaar verder, het parkeertarief is verhoogd naar € 3,50 voor de eerste 4 uur, daarna € 7,00, de evenementen zijn toegenomen en hierdoor is ook de parkeerdruk toegenomen. Waarom is er in al die jaren geen actie ondernomen om tot een oplossing te komen?

2. Waarom is er nimmer een blauwe zone ingevoerd door de gemeente. Is dit vanwege de kosten voor toezicht?

3. Indien het kostenplaatje de reden is, is het dan wellicht mogelijk om voor een beperkt aantal (piek)dagen een blauwe zone in te voeren, bijvoorbeeld van donderdag t/m zaterdag?

4. Hoe ziet het college de aanpak van deze problematiek, want het kan niet zo zijn dat winkeliers tijdens evenementen geen klanten kunnen ontvangen, vanwege het feit dat deze de auto niet kunnen parkeren?

Bezuinigingen (04-11-2010)Minder geld van het rijk, dit leidt tot bezuinigingen en dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn is immers bekend. Door de ingrepen van het college kunnen we in elk geval concluderen dat het goede nieuws is dat dit college niet uit struisvogels bestaat.

De raadsvergadering van donderdag 4 november stond in het teken van de algemene beschouwingen. Voor de de fractievoorzitter van Burgerbelangen geen wedstrijd, zoals ChristenUnie en PvdA, wie het meest sociaal is, maar na de besprekingen in de commissies nogmaals een korte visie op de programmarekening opgesteld door het college.

Opmerkelijk is wel dat de kritiek van de gemeenteraad helaas maar mondjesmaat verwerkt is door het college. Er was bijvoorbeeld raadsbreed veel kritiek op de bezuiniging op de kinderboerderij, toch heeft er nog geen ombuiging van deze bezuiniging plaatsgevonden.

Wat wij wel een sterk punt van dit college vinden is dat zij bewust veel pijnlijke ingrepen naar achteren in de tijd heeft geschoven. De economie lijkt bij te draaien en wellicht zijn bepaalde ingrepen dan niet noodzakelijk. Het is echter wel goed om voorbereid te zijn op een slechter scenario. Daar het hier een meerjarenbegroting betreft, hebben we altijd nog mogelijkheden om de ingezette koers bij te stellen aan de actuele situatie op dat moment.

Onze voornaamste standpunten voor de algemene beschouwingen betreffen met name de bezuinigingen op de kinderboerderij en schoolzwemmen.

De kinderboerderij heeft een educatieve en sociale functie, ook op het gebied van integratie. Het biedt laagdrempelig contact tussen zowel autochtone als allochtone volwassenen en kinderen. Als het gaat om de kracht van de ontmoeting en dan vooral wanneer het de praktijk betreft dan speelt De Oude Hofstede hierin een zeer belangrijke rol.

Dit geldt tevens voor het schoolzwemmen. Burgerbelangen vindt 800 euro voor een zwemdiploma absurd! Wij zijn bang dat als de subsidie voor schoolzwemmen verdwijnt dat het behalen van een zwemdiploma een sluitpost voor veel gezinnen zal worden.

Uitgangspunt is en moet blijven dat ieder kind kan zwemmen en tenminste een A diploma - maar beter nog een B diploma - op zak heeft.

Tenslotte is onze beknopte visie terug te lezen in de Ede Stad van 3 november.

Cinemec en de Rijnhal (22-09-2010)zaterdag, 18 september 2010 19:30 In de Arnhemse Rijnhal moet een bioscoop komen waarin 3D-films worden vertoond. Dat is het plan van Gerben Kuipers, eigenaar van bioscoop CineMec in Ede. Samen met Punt Beheer, onder meer eigenaar van Jogchem's Theaters (waartoe ook de Blikken Bioscoop behoort) onderhandelt hij met de gemeente Arnhem over de aankoop van de Rijnhal. (Bron Lokale omroep Ede)

Burgerbelangen vond dit bericht aanleiding genoeg om verhelderende raadsvragen te stellen. Nog geen zes maanden geleden stond Cinemec aan de rand van een faillissement. Hierdoor kreeg Cinemec een lening van 2 miljoen euro van de Gemeente Ede. Naar aanleiding van de raadsvragen (hieronder te lezen) is Ruben benaderd voor een interview voor Kanaal 13, het regionale tv station van Arnhem en Nijmegen.

De raadsvragen:

1. Bent u bekend dat de heer Kuipers voornemend is nieuwe investeringen te gaan doen in de gemeente Arnhem?
2. Zijn het juist niet de nieuwe investeringen die hebben gezorgd voor de ongezonde financiele situatie bij Cinemec? Is straks bij een faillissement de gemeente Ede de verstrekte lening van 2 miljoen euro kwijt?
3. Is de raad van toezicht die de gang van zaken hiervan op de hoogte houdt betrokken? Hoe zit het als dergelijke nieuwe investeringen alsnog tot het faillissement van Cinemec leiden? Is het waar dat de heer Kuipers in onderhandeling is met de gemeente Arnhem over aankoop van de Rijnhal en weet u hier van? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u zich er van bewust van dat dergelijke nieuwsfeiten de gemeente Ede en haar beleid kan schaden? Is het niet alleen al een morele verplichting van de heer Kuipers (juist met de komende bezuinigingen) om geen nieuwe investeringen aan te gaan? Getuigt het niet van een goed ondernemersschap om eerst de lening terug te betalen aan de gemeente Ede alvorens nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan?

Verschil mag er zijn (13-09-2010)Op 13 september 2010 stond het rapport "verschil mag er zijn" op de agenda van de commissie Algemene Zaken, tenminste voor enkel de technische vragen. In november 2010 zal dit rapport in de gemeenteraad besproken worden.

Kort gezegd, de Nederlandse regering heeft 22 zogenoemde ''Marokkanengemeenten'' een zak met geld gegeven om aanverwante problemen aan te pakken. Opvoedingsondersteuning en maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan worden hoofdzakelijk benoemd. Ook het verstevigen van gezag en handhaving moet hieraan meehelpen.

Burgerbelangen staat hier ook zeker achter, maar vindt dit rapport tegelijkertijd ook een hoog "geitenwollensokkengehalte" hebben, aangezien er in dit rapport totaal geen sanctiemaatregelen en wijzen van aanpak genoemd worden. Het rapport gaat uit van louter goede intenties van alle betrokkenen. Wij vrezen dat de praktijk straks weerbarstiger zal zijn.

De basis van vrijblijvendheid lijkt ons te kort schieten. De 1 miljoen euro komt dan wel van de landelijke politiek en is voor de gemeente Ede dan wel gratis geld, maar het is en blijft wel gemeenschapsgeld waar we over praten. Bovendien zijn wij van mening dat men de agrarische jongeren uit de buitengebieden, die ook in het rapport benoemd worden, niet gelijk kunt trekken met de overlastgevende Marokkaanse jongeren in Veldhuizen A. Ook het tegengaan van radicalisering van Islamitische jongeren wordt geheel buiten beschouwing gelaten in voornoemd rapport. Zijn deze problemen niet actueel? Zo neen, is er dan geen preventief beleid nodig? Kortom vragen genoeg...

Bezuinigingen in Ede (02-09-2010)Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. De gemeente Ede moet het doen met minder geld. Keuzes maken is niet makkelijk. Onze lijsttrekker was verrast door de interuptie van de heer Boot van het CDA, die opmerkte dat er op godsdienstonderwijs wel is bezuinigd. Bij navraag bleek dit een halve waarheid te zijn. Ja, er is inderdaad 27.000 euro gekort vanuit de gemeentelijke middelen voor 2010/2011, maar dit komt omdat deze financiele middelen vanaf 2010 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Dus komt die 27.000 euro gewoon weer terug. Kortom er blijft een oneerlijke verdeling en verschil in de subsidiegelden aan openbare scholen ten opzichte van de Christelijke scholen. In de Meerjarenbeleidsvisie zag Burgerbelangen voornamelijk de politieke kleur terug in wat er door de verschillende collegepartijen ontzien is. De verkiezingslogan van de PvdA is door het college veranderd in: iedereen telt mee, behalve met bezuinigingen. Lastig is het wel, maar het is wel goed dat het college haar verantwoordelijkheid neemt. Feit is dat men met de komende bezuinigingen helaas altijd mensen en organisaties teleur moet stellen.

Enka gifwijk? (08-08-2010)De Lokale Omroep Ede interviewde Ruben naar aanleiding van onze raadsvragen over de gifgrond in de nieuw te bouwen wijk Enka. Wij ontvingen signalen en vragen van bezorgde burgers met de vraag of het wel veilig is om in deze wijk een huis te kopen omdat de grond ernstig vervuild is. Vanaf 1922 heeft hier zware vervuilende industrie gedraaid. Het gebied wordt gesaneerd, maar in het bestemmingsplan wordt slechts gesproken over het aanbrengen van een leeflaag van 1 meter schone grond en ook in het saneringsrapport staat nergens beschreven wat de gezondsheidsrisico's nu daadwerkelijk zijn. Wel staat er dat contact met grondwater gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Burgerbelangen en vele toekomstige bewoners willen hier graag duidelijkheid over en inzichtelijk hebben welke risico's men loopt. Vandaar de door ons gestelde onderstaande raadsvragen:

1. Welke soort vervuilende stoffen zitten er in de grond? Waarom worden er geen specifieke 'giftige' stoffen benoemd in het bestemmingsplan? Zijn deze stoffen kankerverwekkend?

2. Kan het verbouwen van bijvoorbeeld groente en fruit leiden tot gezondheidsrisico’s en wat gebeurt er als bewoners dieper graven dan 1 meter?

3. Bent u bereid tot een 'onafhankelijk' onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen c.q. uit te sluiten? Zijn er vergelijkbare gebieden met dergelijke vervuilde grond? Zijn hier problemen geconstateerd?

4. Kunt u als gemeentebestuur 100% garanderen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor de toekomstige bewoners van deze wijk?

Schoolzwemmen LOE (23-07-2010)De Lokale Omroep Ede stond op de stoep voor een reportage over onze raadsvragen betreffende het schoolzwemmen. Men vroeg aan ons raadslid, gezien de vijver pal voor zijn deur, of hij niet bang is dat zijn dochter in de vijver terecht komt. Dat is hij niet aangezien zij klein van stuk is en op twee jarige leeftijd nog niet over het hek kan klimmen. Bij de raadsvragen benoemen we specifiek de bijstandsgerechtigden, maar we maken ons ook zorgen aangezien 800 euro voor veel werkende mensen ook een zeer hoog bedrag is! Vooral juist veel twee-verdieners met een hypotheek hebben tegenwoordig weinig speelruimte meer. Dit wordt menigmaal vergeten! Menig vakantiegeld wordt besteed aan extra uitgaves, zoals reparatie van de auto of achterstallige rekeningen en onderhoud aan het huis. We zijn bang dat er noodgedwongen op het zwemmen door ouders bezuinigd moet gaan worden en dit kan straks levensgevaarlijk zijn!

Raadsvragen schoolzwemmen (16-07-2010)Uit de presentatie van de Meerjarenbeleidsvisie is gebleken dat de subsidie op het schoolzwemmen verdwijnt. Wij begrijpen dat het college moet bezuinigen en willen ook benadrukken dat hier een zware taak ligt voor het college. Toch zijn wij als Burgerbelangen erg verbaasd over de keuze met betrekking tot schoolzwemmen. Het Nederlandse ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft het leren zwemmen op school altijd gestimuleerd met de achterliggende gedachte dat Nederland een waterland is, waardoor het risico van verdrinking relatief groot is. Tevens uitte de Nederlandse Reddingsbrigade onlangs nog hun zorg dat steeds meer kinderen, minder zwemdiploma’s hebben en zij roept juist op om het schoolzwemmen zelfs verplicht te stellen.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat het diplomapakket € 790,-- per kind kost (zwembad De Peppel)? Voor een groot aantal gezinnen is dit praktisch onbetaalbaar en daarom wacht men in velen gevallen tot het schoolzwemmen. Het is dit schoolzwemmen dat in deze raadsperiode niet meer bekostigd zal gaan worden en zal verdwijnen. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal kinderen dat zal kunnen zwemmen in de toekomst, dit aantal zal drastisch afnemen.

2. Hoeveel kinderen behalen hun zwemdiploma met het schoolzwemmen? Heeft u in overweging genomen dat het schoolzwemmen laagdrempeliger is dan wanneer men later als volwassene zwemles moet nemen? Hoe groot is het aantal mensen zonder een zwemdiploma? Bent u niet bang dat dit aantal in de komende jaren gaat toenemen?

3. Is het mogelijk om het zwemdiploma voor bijstandsgerechtigden, die hun kinderen willen laten leren zwemmen, vanuit de bijzondere bijstand te vergoeden? Het kunnen zwemmen mag geen kwestie van financiële draagkracht zijn. Zou u dit in “De Beleidsregel inzake de verstrekking van bijzondere bijstand en leenbijstand 2008/2” willen opnemen en expliciet hierin willen benoemen?

4. Is een handhaving van het schoolzwemmen niet enkel alleen al noodzakelijk vanuit veiligheidsredenen? Zeker omdat de gemeente Ede rijk is aan vijvers en er een toename van verdrinking ontstaat omdat kinderen niet meer leren zwemmen? Bent u van mening dat het ‘leren’ zwemmen niet deels tot de zorgplicht van de gemeente Ede behoort? Ziet u als college geen groot veiligheidsrisico in het afschaffen van het schoolzwemmen? Zou u hier niet de verantwoordelijkheid moeten nemen om juist zoveel mogelijk kinderen te leren zwemmen. Elk kind dat niet leert zwemmen is er één te veel.

5. Is het mogelijk de bezuiniging betreffende schoolzwemmen in zijn geheel terug te draaien? Deelt u onze mening, dat het kunnen zwemmen veel belangrijker is dan bijvoorbeeld het aanbod van kunstuitingen in het publieke domein?

Parkeerexperiment (03-06-2010)Eindelijk, parkeren naar bijna de daadwerkelijk geparkeerde tijd (per 4 minuten). Weliswaar een test en de bedoeling is dat de inkomsten hetzelfde blijven en budgetneutraal zijn. Dat betekent dat kort-parkeerders iets duurder uit zijn. Anderzijds betaal je wel voor de tijd die je 'echt' parkeert en is het college gebonden aan de gemaakte afspraken met Q-Park. Dus is de bewegingsruimte beperkt.

Dit voorstel kwam voort uit een motie van 2008. Beetje laat, dat wel, maar beter laat dan nooit en tijdens de commissievergadering werd dit voorstel gelukkig dan ook raadsbreed gedragen. Burgerbelangen is, net zoals de andere fracties, blij met dit voorstel van de wethouder van de SGP. Klasse! Dat mag ook weleens gezegd worden, als iets echt goed is.

Gelukkig is sinds 2009 het per 54 minuten afrekenen ook niet meer van toepassing. Deze manier van tarief heffen was echt misleidend. Bijna iedereen dacht dat dit per uur gerekend werd en dus moesten velen bij 5 minuten eerder terugkomen toch dubbel afrekenen. Het is wel jammer dat de parkeertarieven in Ede nog steeds aan de hoge kant zijn.

Raadsvergadering (27-05-2010)De nota "kiezen en delen" besproken door de fractievoorzitter van Burgerbelangen tijdens de raadsvergadering. Een nota die ingaat op participatie van minderheden en burgers in de breedste zin van het woord. Allerlei cijfers en wetenswaardigheden stonden er keurig in vermeld. Belangrijk is dat mensen elkaar leren kennen en meedoen in de maatschappij. Burgerbelangen vindt het belangrijk om problemen te kunnen benoemen. Als Marokkanen zich misdragen moet dit feit benoemd kunnen worden. Ook geeft Burgerbelangen aan dat het met veel allochtonen wel erg goed gaat! Burgerbelangen is een partij die een goede integratie belangrijk vindt en we zijn dus zowel in de commissievergadering als in de raadsvergadering zeer uitvoerig op deze nota ingegaan. Wel kregen we weerstand van de PvdA, dit is ook goed, een raadszaal zonder meningsverschillen zou slecht zijn en een debat zorgt voor levendigheid en discussie.

De PvdA wethouder zei later in zijn betoog dat we met onze visie simpelweg vijftig jaar vooruit lopen, maar dat we er wel naartoe moeten dat afkomst een detail is. Dus als we een gedeeld uitgangspunt hebben zien we zelfs raakvlakken. Wie weet, het zou opmerkelijk zijn, maar niets is uitgesloten. Het blijft politiek en op sommige punten kun je elkaar nu eenmaal meer dan eens vinden. Bovendien willen we tenslotte beiden een samenleving waarin iedereen mee telt.

Nota "kiezen en delen" (12-05-2010)Tijdens de commissie maatschappelijke zaken gingen we uitvoerig in op de nota "kiezen en delen". Een duidelijk leesbare nota, als leidraad en als feitelijke achtergrondinformatie zeer breed geschreven. Een sterke analyse waar volgens onze visie de problemen uit voort komen en hoe nu verder te gaan. Onze Fortuynistische overtuiging is duidelijk terug te horen in ons betoog.

Raadsvragen over de Ericahorst (04-05-2010)Nadat wij verontrustende berichten ontvangen hadden van o.a. de biljartvereniging en andere gebruikers van het gehuurde deel van de SWO aan de Ericahorst, zij dienen namelijk met ingang van augustus 2010 plaats te moeten maken voor de Marokkaanse vereniging, hebben wij als fractie hierover raadsvragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, de heer Van de Pol. Het toeval treft dat de heer Van de Pol zowel verantwoordelijk is voor huisvesting als voor integratie en gezien onze vragen kwam dat mooi uit. Wij vinden het een vreemde gang van zaken dat de SWO, die deze ruimte al geruime tijd huurt en waar verschillende voorzieningen zijn voor ouderen, die overigens velerlei slecht ter been zijn, het pand moet verlaten, omdat de Marokkaanse vereniging een grotere ruimt wenst. Tevens huisvest ook de biljartclub in dit gebouw en ook voor hen geldt dat ze het pand moeten verlaten. Voor beide groepen is momenteel geen passende vervangende ruimte geregeld.Wij vinden dat de wethouder het probleem van het zoeken van huisvestiging van de Marokkaanse vereniging simpelweg bij de SWO neerlegt. Zij moeten maar vertrekken, daar komt het simpelweg op neer. Overigens is het huidige verenigingsleven toegankelijk voor iedere burger ongeacht zijn of haar afkomst. Wij zijn van mening dat het separaat faciliteren en financieren van een verenigingsleven compleet met accommodatie haaks staat op de integratie van minderheden. Sterker nog, dit is het tegenovergestelde van integratie, namelijk het bevorderen van sociale segregatie! Dit kan nooit de bedoeling zijn en in het convenant wordt zelfs sterk gepleit voor inburgering, zelfs al dan wel niet vrijblijvend. Hierbij
onze raadsvragen:

1. In het convenant wordt aangegeven dat de kaasschaafmethode niet ingezet gaat worden (dus niet dezelfde organisaties die het met minder geld moeten doen), maar dat het college ervoor gekozen heeft uitgaven te gaan schrappen. Dit betekent dat er straks instellingen en organisaties geen geld meer gaan krijgen. Is het niet beter te wachten tot er duidelijkheid is over deze geldstroom alvorens extra kosten voor verhuizingen en herinrichting te maken? Zo, nee waarom niet?

2. Deelt u onze mening dat de overheid er beter voor kan zorgen dat minderheden mee kunnen participeren aan het reguliere verenigingsleven op basis van activiteiten dan allerhande verenigingen op basis van louter afkomst te financieren en te faciliteren? Zo, nee waarom niet? Staat dit niet haaks op integratie? U stelt dat meedoen belangrijk is, wat bedoelt u met meedoen, met wie? Zijn de activiteiten die nu door de Marokkaanse vereniging gedaan worden niet onder te brengen in het huidige buurt- c.q. verenigingswerk? Zo nee, waarom niet? Zal dit niet integratiebevorderend werken en zo nee, waarom niet?

3. In het convenant wordt aangegeven dat witte en zwarte scholen voorkomen moeten worden. Geldt dit ook met het verenigingsleven? Zo nee, waarom niet? Is in het verenigingsleven een scheiding op afkomst wel wenselijk?

Visie op het convenant (15-04-2010)Burgerbelangen is blij dat de coalitie-onderhandelingen voorbij zijn. De raad krijgt dan de gelegenheid om over het samengestelde convenant een reactie te geven. Het is een beetje een circus want de reacties van de oppositie-partijen zijn dan altijd standaard negatief. Erg voorspelbaar en als college-partij doe je het dan nooit goed wat er ook in had gestaan. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen kritische noten waren die de aandacht verdienen. De kritiek van alle vier de oppositiepartijen, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en Burgerbelangen was gelijkgestemd betreffende dat er geen richting van de komende bezuinigingen in staat. Wel hadden wij graag als enige partij een simpele doch doeltreffendere wijziging gezien in de portefeuille van enkele wethouders.

Het bericht in de Edese Post.
Burgerbelangen wenst het komende college veel wijsheid toe. Burgerbelangen is blij dat de coalitieonderhandelingen voorbij zijn. Ruben van Druiten, fractievoorzitter: ''Toch is er weinig veranderd en zijn de voornaamste wijzigingen dat de ChristenUnie is vervangen door de SGP en het CDA heeft één van de twee portefeuilles afgestaan aan Gemeentebelangen. Integratie en inburgeringstaken had Burgerbelangen liever aan de VVD toevertrouwd. WMO hadden wij wellicht liever in de portefeuille van de PvdA gezien dan bij Gemeentebelangen.''
''Er is tijdens de verkiezingstijd door alle partijen erg gehamerd op veiligheid, wij zullen het college dan ook hieraan blijven herinneren en indien nodig zullen wij hen op hun verantwoordelijkheid hierin wijzen.''
(bron: Edese Post 14 april 2010)

De tekst in de Edese Stad van 21 april gaf onze kritiek weer op de sociale woningbouw.

Door te zeggen dat de PvdA het in het verkiezingsprogramma genoemde percentage van 35 procent te laten vallen opende Ruben van Druiten (BurgerBelangen) de aanval op de socialisten. ,,In het convenant wordt de sociale woningbouw niet eens genoemd."

Burgerbelangen vindt dit erg opmerkelijk, aangezien tijdens de verkiezingen de nadruk door de PvdA voornamelijk op de 35% sociale woningbouw lag. Nu beweert de PvdA dat de markt veranderd is. Nog geen twee maanden na de verkiezingen is de behoefte ineens anders? Een opmerkelijk verhaal, maar tijdens de vorige verkiezingen (2006-2010) beloofde zij maar liefst 30% en hebben zij dit vervolgens niet waargemaakt. In plaats van naar deze resultaten te kijken, beloofde de PvdA dus nu maar liefst 35%. Er wordt nu dus geen percentage genoemd in het convenant, dus 1% kan dan technisch ook, het blijft tenslotte politiek en de afspraken met betrekking tot de herstructering van Veldhuizen A werden vlak na de verkiezingen ook gewijzigd. Blijkbaar verandert een visie op het pluche nu eenmaal.

Eerste raadsvergadering (08-04-2010)De eerste echte raadsvergadering en de maidenspeech van Burgerbelangen. Jammer is dat het camera-standpunt in het bovenstaande filmpje minder is, zeg maar gerust beroerd. Locatie raadszaal, onderwerp Cinemec. Een lening van 2 miljoen euro aan Cinemec om een faillissement te voorkomen. De enige kritiek kwam van GroenLinks en Burgerbelangen. Met daarbij de toevoeging dat Burgerbelangen ondanks een kritische kanttekening wel akkoord is gegaan. Dit komt mede omdat het kiezen tussen twee kwaden is en een faillissement van deze bioscoop anders wellicht het gevolg is. Er valt wel iets te zeggen van het standpunt van GroenLinks.

In onze maidenspeech uit Burgerbelangen kritiek op de aankondiging van de PvdA dat zoals onlangs aangekondigd de herbouw van de wijk Veldhuizen A niet doorgaat. De PvdA heeft er tijdens de verkiezingen erg op gehamerd hoe belangrijk zij als partij deze herstructuring van deze wijk vindt en dan blijkt nog geen twee weken na de verkiezingen het geld op te zijn??? Dit was voor hen wel bekend tijdens de campagne en dit is duidelijk bewust over de verkiezingen heen getild! Een sterk staaltje kiezersbedrog. Beloof dan niets, vertel gewoon eerlijk tijdens de verkiezingen dat de geldkraan van de overheid op dit vlak gewoon al is dichtgedraaid.

Com. Fysieke Omgeving (25-03-2010)Op de agenda stond het bosbeheer, een uitvoerig bosonderhoudsplan tot 2020. Opvallend detail is dat er een houtopbrengst van 250.000 euro per jaar is.

De toeschouwers op de publieke tribune waren aanwezig voor het agendapunt Meulunterseweg.
Het voorgenomen besluit om het gebied Meulunteren/De Valk in te richten als 60 km-zone, juichen we als Burgerbelangen toe, maar de snelheid verlagen naar 60 km op de Meulunterseweg en de Hoge Valkseweg, daar zijn wij als Burgerbelangen geen voorstander van. Zonder handhaving is dit ook weinig waard. Je ziet vaak in de praktijk dat er een categorie mensen is die zich keurig zich aan de snelheid houdt, maar dat dit door de categorie bestuurders die toch harder rijdt vaak tot gevaarlijke inhaalsituaties leidt.

De gesprekken met de belangenverenigingen worden voortgezet aan de hand van het gedane compromisvoorstel. Daarbij zal mede bezien worden op welke wijze andere belanghebbenden worden betrokken. De raadscommissie was ingenomen met het besluit van het college van B&W en de wijze waarop deze de belanghebbenden bij de besluitvorming hebben betrokken. De belangenvereniging was er ook niet voor om de snelheid terug te brengen naar 60 km, maar het deed ons wel goed dat de gemeente duidelijk had geluisterd naar de bevindingen van deze belangenvereniging en veel van hun standpunten had overgenomen.

Lijstrekkersoverleg III (22-03-2010)Kiezen en enkel kiezen tussen slechts twee varianten, eentje met de SGP eentje zonder de SGP en met de ChristenUnie erbij, maar altijd steevast met de PvdA erbij en Gemeentebelangen, ja kiezen terwijl er weinig te kiezen valt. Burgerbelangen dacht dat er nog meer mogelijkheden onderzocht konden worden, maar er was geen andere partij (op GroenLinks/PE na) die noemde dat deelname van de PvdA niet logisch is.

Variant 1: CDA-SGP-VVD-PvdA-Gemeentebelangen
of
Variant 2: CDA-ChristenUnie-VVD-PvdA-Gemeentebelangen

Het grootste gedeelte waaronder Burgerbelangen koos onder die gegeven omstandigheden dan maar optie 1.

(BurgerBelangen) vindt het plaatsnemen van de PvdA, de grootste verliezer, in het college, een minachting van de kiezer. ,,Als degradant krijgt de PvdA de cup met de grote oren," aldus verwoordde Van Druiten het. (bron Ede Stad).

Lijstrekkersoverleg II (16-03-2010)

Het is absurd dat in de beide voorgestelde varianten voor het te vormen college van Burgermeester en Wethouders (B & W) de PvdA voorkomt. Ze zijn door het verlies de vijfde partij geworden. Toch lijkt de PvdA straks wederom deel te nemen aan het college en zowel de ChristenUnie (4) of de SGP (2) als vijfde partij te gaan passeren. In het voorgestelde scenario zijn zij sowieso de lachende derde. Burgerbelangen heeft aangegeven dit zeer vreemd te vinden, de kiezer heeft toch duidelijk gesproken. Uiteindelijk wil men gewoon met het 'vorige' college verder en denken we dat, zoals ook beschreven in de column van Edese Jaap, er wellicht een strategie is om de SGP wederom uit te sluiten. Wat men ook van deze partij vindt, democratisch gezien is het wel de 2e grootste partij. Hieronder onze uitgesproken tekst tijdens deze vergadering. De allereerste speech van Burgerbelangen in de raadszaal.Allereerst willen we de informateur danken voor het werk hij verzet heeft.
Toch vinden we zijn uitkomst enigszins opmerkelijk. Laten we beginnen met variant 2.
Variant 2: is gewoon simpelweg het oude college + Gemeentebelangenů. Tja..

Variant 1: is technisch gesproken het meest vernieuwend. We zien een toevoeging van Gemeentebelangen en de SGP, maar ook opvallend is dat de ChristenUnie als enige van de huidige coalitiepartijen in dit scenario ineens de kop van Jut is geworden. Wij vragen ons af of er daadwerkelijk consequenties uit de verkiezingsuitslagen zijn getrokken? De PvdA heeft gigantisch verloren maar blijft doodleuk deelnemen aan het college. Wij als Burgerbelangen snappen daar weinig van en onze kiezer evenmin. Wij dachten dat de LOKALE kiezer toch een ERG duidelijk signaal heeft gegeven. Deze heeft simpelweg geen vertrouwen meer in de PvdA En dan hebben we het over de kloof tussen burger en politiek. We hebben wel een vermoeden waar deze vandaan komt als de signalen van de kiezer in deze geheel genegeerd worden. En laten we eerlijk zijn over variant 1 met de SGP. We weten straks wel wat er gaat gebeuren, het CDA heeft meerdere malen geuit dat ze de oude coalitie best prettig vond. Gemeentebelangen erbij is dan het meest simpel qua oplossing. Bovendien heeft de PvdA zich de vorige keer duidelijk uitgesproken over het feit dat zij inhoudelijk grote verschillen zien met de SGP en dit inhoudelijk erg lastig wordt. Het zal ons niet verbazen dat straks de ironie van de verkiezingen van 2010 is dat de grootste verliezer namelijk de PvdA straks uiteindelijk de coalitievorming in de praktijk zal gaan bepalen. Burgerbelangen doet daarom een moreel appel: neem de verkiezingsuitslag serieus! De kiezer heeft duidelijk gesproken. Het waren toch echt lokale verkiezingen en beloon de PvdA met dit grote verlies niet steevast met een plek in het college. Dit maakt de politiek erg ongeloofwaardig. Het gaat straks simpelweg een strijd worden tussen de ChristenUnie en de SGP en de socialisten staan als lachende derde aan de zijlijn. Wij willen dat er op zijn minst een mogelijkheid onderzocht wordt zonder deelname van de PvdA. Dat zijn we de burger gezien het stemgedrag wel verplicht. Kijk op zijn minst naar de mogelijkheid van een coalitie met de grootste partijen. Namelijk CDA-SGP-Christenunie en de VVD. MET DEZE MOGELIJKHEID IS ER NAMELIJK OOK EEN GROOT DRAAGVLAK IN HET COLLEGE!


Beëdiging raadsleden (11-03-2010)Ieder raadslid moest de eed of de belofte bij installatie afleggen, wat simpelweg inhoudt dat men geen gunsten of goederen aanneemt. Kortom dat je als raadslid geen misbruik van het raadslidmaatschap maakt. Onze lijsttrekker legde de belofte af, iets beloven aan God of aan de Wet, tja dan is God toch een hogere autoriteit om iets aan te beloven. Officieel begint met deze installatie en het toetsen van de zogenaamde geloofbrieven het raadslidmaatschap. Ons enige raadslid krijgt een plek achter in de hoek op de rechterflank, pal naast GroenLinks/PE. Een comfortabele plek, want vooraan heb je al de andere raadsleden in je rug zitten :-).